SFS 2013:692 Förordning om ändring i förordningen (2008:452) med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten

130692.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:452) med
instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten;

utfärdad den 27 juni 2013.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om förordningen (2008:452) med instruk-

tion för Strålsäkerhetsmyndigheten

dels att 12 a, 12 b och 13 §§ ska ha följande lydelse,
dels
att det i förordningen ska införas fyra nya paragrafer, 9 a, 12 c, 12 d

och 13 a §§, av följande lydelse.

9 a §

Strålsäkerhetsmyndigheten ska vara en sådan kontaktpunkt som avses

i artikel 5.1 i konventionen om fysiskt skydd av kärnämne (S� 1985:24).

12 a §

2

Strålsäkerhetsmyndigheten ska

1. senast den 1 juni vart tredje kalenderår sammanställa en rapport om

genomförandet av rådets direktiv 2009/71/Euratom av den 25 juni 2009 om
upprättande av ett gemenskapsramverk för kärnsäkerhet vid kärntekniska
anläggningar

3 och senast den 22 juli samma år skicka rapporten till Europe-

iska kommissionen, och

2. senast den 1 juli vart tredje kalenderår sammanställa en rapport om

genomförandet av rådets direktiv 2011/70/Euratom av den 19 juli 2011 om
inrättandet av ett gemenskapsramverk för ansvarsfull och säker hantering av
använt kärnbränsle och radioaktivt avfall

4 och senast den 23 augusti samma år

skicka rapporten till Europeiska kommissionen.

Rapporterna ska på lämpligt sätt samordnas med det förberedande natio-

nella arbete som följer av 1994 års konvention om kärnsäkerhet och av 1997
års gemensamma konvention om säkerhet vid hantering av använt kärn-
bränsle och säkerhet vid hantering av radioaktivt avfall enligt 9 § första
stycket.

1 Jfr rådets direktiv 2011/70/Euratom av den 19 juli 2011 om inrättande av ett gemen-
skapsramverk för ansvarsfull och säker hantering av använt kärnbränsle och radioak-
tivt avfall (EUT L 199, 2.8.2011, s. 48, Celex 32011L0070).

2 Senaste lydelse 2011:448.

3 EUT L 172, 2.7.2009, s. 18 (Celex 32009L0071).

4 EUT L 199, 2.8.2011, s. 48 (Celex 32011L0070).

SFS 2013:692

Utkom från trycket
den 9 juli 2013

background image

2

SFS 2013:692

12 b §

5

Strålsäkerhetsmyndigheten ska till regeringen

1. föreslå lämplig tid för de utvärderingar och internationella granskningar

som ska göras minst vart tionde år enligt artikel 9.3 i rådets direktiv 2009/71/
Euratom

6 och artikel 14.3 i rådets direktiv 2011/70/Euratom7,

2. redovisa resultatet av de utvärderingar och granskningar som görs och

vid behov föreslå åtgärder med anledning av resultatet.

12 c §

Strålsäkerhetsmyndigheten ska se till att det finns en aktuell nationell

plan för hantering av kärnämne som inte är avsett att användas på nytt, kärn-
avfall och annat radioaktivt avfall. Planen ska innehålla den redovisning som
är nödvändig enligt artikel 12 i rådets direktiv 2011/70/Euratom

8.

I arbetet med att ta fram eller ändra planen ska Strålsäkerhetsmyndigheten

på lämpligt sätt ge företrädare för berörda myndigheter, kommuner, allmän-
heten och näringslivet tillfälle att lämna synpunkter.

12 d §

Strålsäkerhetsmyndigheten ska hålla Europeiska kommissionen

informerad om den nationella plan som avses i 12 c § och alla viktiga änd-
ringar som görs i den. Myndigheten ska ge kommissionen den information
som kommissionen begär enligt artikel 13 i rådets direktiv 2011/70/Euratom

9.

13 §

10

Strålsäkerhetsmyndigheten ska inom sitt verksamhetsområde delta i

det arbete som regeringen bedriver inom EU och internationellt. I arbetet ska
myndigheten särskilt

1. bistå regeringen med underlag och expertstöd,
2. delta i möten enligt instruktioner från Regeringskansliet och rapportera

från mötena,

3. vid sitt deltagande i Europeiska kommissionens arbetsgrupper tidigt be-

döma konsekvenserna av viktiga förslag och ge dem som berörs möjlighet att
lämna synpunkter till myndigheten,

4. när Europeiska kommissionen lämnat ett slutligt förslag till EU-lagstift-

ning skyndsamt redovisa en konsekvensbedömning av förslaget till Reger-
ingskansliet,

5. bevaka framtagandet av internationella rekommendationer och standar-

der som utarbetas av erkända internationella organisationer och som kan för-
väntas få betydelse inom myndighetens verksamhetsområde, och

6. hålla regeringen löpande informerad om det arbete som myndigheten är

engagerad i.

13 a §

Strålsäkerhetsmyndigheten ska inom sitt verksamhetsområde

1. bedriva utvecklings- och grannlandssamarbete med samhällsfunktioner

och organisationer i de länder som regeringen beslutar om, och

2. bedriva annat internationellt samarbete än det som avses i 1 med motsva-

rande samhällsfunktioner i andra länder och med multinationella organisatio-
ner.

5 Senaste lydelse 2011:448.

6 EUT L 172, 2.7.2009, s. 18 (Celex 32009L0071).

7 EUT L 199, 2.8.2011, s. 48 (Celex 32011L0070).

8 EUT L 199, 2.8.2011, s. 48 (Celex 32011L0070).

9 EUT L 199, 2.8.2011, s. 48 (Celex 32011L0070).

10 Senaste lydelse 2011:1589.

background image

3

SFS 2013:692

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2013.
2. Sammanställning och rapportering enligt 12 a § första stycket 1 ska ske

första gången 2014.

3. Sammanställning och rapportering enligt 12 a § första stycket 2 ska ske

första gången 2015.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013