SFS 2013:693 Förordning om ändring i förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare

130693.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:326) om
behörighet och legitimation för lärare och
förskollärare;

utfärdad den 27 juni 2013.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2011:326) om behörighet

och legitimation för lärare och förskollärare

1

dels att 2 kap. 5, 11, 12�14, 15, 16, 24, 27 och 30 §§ ska ha följande

lydelse,

dels att det i förordningen ska införas nitton nya paragrafer, 2 kap. 4 a, 7 b,

12 a, 15 a, 17 a, 17 b, 18 a, 27 a, 30 a och 44�53 §§, samt närmast före 2 kap.
44 § en ny rubrik av följande lydelse.

2 kap.

4 a §

Behörig att undervisa i grundskolans årskurs 1�3 i ett eller flera av

ämnena bild, idrott och hälsa eller musik är, utöver vad som följer av 3, 3 a
eller 4 §, den som är behörig att undervisa i samma ämne eller ämnen i minst
en av årskurserna 7�9 i grundskolan eller i gymnasieskolan.

5 §

2

Behörig att undervisa i grundskolans årskurs 3 är, utöver vad som följer

av 3, 3 a, 4 eller 4 a §, den som har avlagt

1. grundlärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100)

med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4�6,

2. en äldre examen än som avses i 1 och som är avsedd för arbete i minst en

av årskurserna 4�6 i grundskolan, eller

3. en examen som ger behörighet att bedriva undervisning enligt denna för-

ordning, om han eller hon genom att ha kompletterat sin utbildning har fått
kunskaper och förmågor som motsvarar kraven för en examen som avses i 1.

En lärare som avses i första stycket är endast behörig att undervisa i det

eller de ämnen som omfattas av lärarens utbildning.

7 b §

Behörig att undervisa i grundskolans årskurs 4�6 i ett eller flera av

ämnena bild, idrott och hälsa eller musik är, utöver vad som följer av 6, 7 eller
7 a §, den som är behörig att undervisa i samma ämne eller ämnen i minst en
av årskurserna 7�9 i grundskolan eller i gymnasieskolan.

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2013:532.

2 Senaste lydelse 2011:1596.

SFS 2013:693

Utkom från trycket
den 9 juli 2013

background image

2

SFS 2013:693

11 §

Behörig att undervisa i grundsärskolans årskurs 1�6 är den som har av-

lagt speciallärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100)
med specialisering mot utvecklingsstörning och

1. grundlärarexamen enligt samma bilaga med inriktning mot arbete i för-

skoleklass och grundskolans årskurs 1�3,

2. en äldre examen än som avses i 1 och som är avsedd för arbete i minst en

av årskurserna 1�3 i grundskolan, eller

3. genom att ha kompletterat en examen som ger behörighet att bedriva

undervisning enligt denna förordning med ytterligare utbildning har fått kun-
skaper och förmågor som motsvarar kraven för en examen som avses i 1.

En lärare som avses i första stycket är endast behörig att undervisa i det

eller de ämnen som omfattas av lärarens utbildning. En lärare som är behörig
att undervisa i svenska är dock även behörig att undervisa i svenska som
andraspråk. En lärare som avses i första stycket är dessutom behörig att
undervisa i det eller de ämnesområden för vilket ett ämne, som läraren är be-
hörig att undervisa i, är relevant.

Kravet i första stycket på att ha avlagt speciallärarexamen gäller inte lärare

som har avlagt en behörighetsgivande examen som är äldre än en sådan behö-
righetsgivande examen som anges i bilaga 2 till högskoleförordningen och
omfattar inriktning eller specialisering mot utvecklingsstörning.

12 §

3

Behörig att undervisa i grundsärskolans årskurs 1�6 i ämnena bild,

hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, musik eller slöjd och i ämnes-
områdena estetisk verksamhet, motorik eller vardagsaktiviteter är, utöver vad
som följer av 11 eller 11 a §, den som har avlagt speciallärarexamen enligt
bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) med specialisering mot utveck-
lingsstörning och

1. grundlärarexamen enligt samma bilaga med inriktning mot arbete i fri-

tidshem,

2. grundlärarexamen enligt samma bilaga med inriktning mot arbete i

grundskolans årskurs 4�6,

3. ämneslärarexamen enligt samma bilaga med inriktning mot arbete i

grundskolans årskurs 7�9,

4. en äldre examen än som avses i 1 och som är avsedd för arbete i fritids-

hem och minst en årskurs i grundskolan,

5. en äldre examen än som avses i 2 eller 3 och som är avsedd för arbete i

minst en av årskurserna 4�9 i grundskolan, eller

6. genom att ha kompletterat en examen som ger behörighet att bedriva

undervisning enligt denna förordning med ytterligare utbildning har fått kun-
skaper och förmågor som motsvarar kraven för en examen som avses i 1, 2
eller 3.

En lärare som avses i första stycket är endast behörig att undervisa i något

eller några av de ämnen som anges där och som omfattas av lärarens utbild-
ning. Läraren är dessutom endast behörig att undervisa i något eller några av
de ämnesområden som anges i första stycket för vilket ett sådant ämne är rele-
vant.

Kravet i första stycket på att ha avlagt speciallärarexamen gäller inte lärare

som har avlagt en behörighetsgivande examen som är äldre än en sådan behö-

3 Senaste lydelse 2011:1596.

background image

3

SFS 2013:693

righetsgivande examen som anges i bilaga 2 till högskoleförordningen och
omfattar inriktning eller specialisering mot utvecklingsstörning.

12 a §

Behörig att undervisa i grundsärskolans årskurs 1�6 i ett eller flera

av ämnena bild, idrott och hälsa eller musik är, utöver vad som följer av 11,
11 a eller 12 §, den som har avlagt speciallärarexamen enligt bilaga 2 till hög-
skoleförordningen (1993:100) med specialisering mot utvecklingsstörning
och som är behörig att undervisa i samma ämne eller ämnen i minst en av års-
kurserna 7�9 i grundskolan eller i gymnasieskolan.

En lärare som är behörig enligt första stycket att undervisa i ett eller flera

ämnen är dessutom behörig att undervisa i något eller båda av ämnesområ-
dena estetisk verksamhet eller motorik för vilket ett sådant ämne är relevant.

Kravet i första stycket på att ha avlagt speciallärarexamen gäller inte lärare

som har avlagt en behörighetsgivande examen som är äldre än en sådan behö-
righetsgivande examen som anges i bilaga 2 till högskoleförordningen och
omfattar inriktning eller specialisering mot utvecklingsstörning.

13 §

Behörig att undervisa i grundsärskolans årskurs 7�9 är den som har av-

lagt speciallärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100)
med specialisering mot utvecklingsstörning och

1. grundlärarexamen enligt samma bilaga med inriktning mot arbete i års-

kurs 4�6, eller

2. en äldre examen än som avses i 1 och som är avsedd för arbete i minst en

av årskurserna 4�6 i grundskolan.

En lärare som avses i första stycket är endast behörig att undervisa i det

eller de ämnen som omfattas av lärarens examen. Läraren är dessutom be-
hörig att undervisa i det eller de ämnesområden för vilket ett sådant ämne är
relevant.

Kravet i första stycket på att ha avlagt speciallärarexamen gäller inte lärare

som har avlagt en behörighetsgivande examen som är äldre än en sådan behö-
righetsgivande examen som anges i bilaga 2 till högskoleförordningen och
omfattar inriktning eller specialisering mot utvecklingsstörning.

14 §

4

Behörig att undervisa i grundsärskolans årskurs 7�9 är, utöver vad

som följer av 13 §, den som har avlagt speciallärarexamen enligt bilaga 2 till
högskoleförordningen (1993:100) med specialisering mot utvecklingsstör-
ning och en examen som ger behörighet att bedriva undervisning enligt denna
förordning. Därutöver ska läraren genom att ha kompletterat sin behörighet
att undervisa som lärare med ytterligare utbildning ha fullgjort ämnesstudier
om minst 30 högskolepoäng eller motsvarande omfattning vardera i ämnena
svenska, matematik och engelska och

1. minst 30 högskolepoäng eller motsvarande omfattning i samhällsoriente-

rande ämnen,

2. minst 30 högskolepoäng eller motsvarande omfattning i naturoriente-

rande ämnen och teknik, eller

3. minst 30 högskolepoäng eller motsvarande omfattning i ett eller två av

ämnena hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, bild, musik eller slöjd.

En lärare som avses i första stycket är endast behörig att undervisa i äm-

nena svenska, matematik och engelska samt det eller de ämnen som avses i

4 Senaste lydelse 2011:1596.

background image

4

SFS 2013:693

första stycket 1, 2 eller 3, om lärarens utbildning i detta eller dessa ämnen har
den omfattning som krävs enligt respektive punkt. Läraren är dessutom behö-
rig att undervisa i det eller de ämnesområden för vilket ett ämne, som läraren
är behörig att undervisa i, är relevant.

Första och andra styckena gäller dock inte om lärarens behörighetsgivande

examen är ämneslärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen eller
en motsvarande äldre examen.

Kravet i första stycket på att ha avlagt speciallärarexamen gäller inte lärare

som har avlagt en behörighetsgivande examen som är äldre än en sådan behö-
righetsgivande examen som anges i bilaga 2 till högskoleförordningen och
omfattar inriktning eller specialisering mot utvecklingsstörning.

15 §

5

Behörig att undervisa i grundsärskolans årskurs 7�9 i ämnena bild,

hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, musik eller slöjd och i ämnes-
områdena estetisk verksamhet, motorik eller vardagsaktiviteter är, utöver vad
som följer av 13, 14 eller 14 a §, den som har avlagt speciallärarexamen enligt
bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) med specialisering mot utveck-
lingsstörning och

1. ämneslärarexamen enligt samma bilaga med inriktning mot arbete i

grundskolans årskurs 7�9,

2. en äldre examen än som avses i 1 och som är avsedd för arbete i minst en

av årskurserna 7�9 i grundskolan, eller

3. en examen som ger behörighet att bedriva undervisning enligt denna för-

ordning, om han eller hon genom att ha kompletterat sin behörighet att under-
visa som lärare med ytterligare utbildning har fullgjort ämnesstudier om
minst 30 högskolepoäng eller motsvarande omfattning i ett eller två av äm-
nena bild, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, musik eller slöjd.

En lärare som avses i första stycket är endast behörig att undervisa i något

eller några av de ämnen som anges där och som omfattas av lärarens utbild-
ning. Läraren är dessutom endast behörig att undervisa i något eller några av
de ämnesområden som anges i första stycket för vilket ett sådant ämne är rele-
vant.

Kravet i första stycket på att ha avlagt speciallärarexamen gäller inte lärare

som har avlagt en behörighetsgivande examen som är äldre än en sådan behö-
righetsgivande examen som anges i bilaga 2 till högskoleförordningen och
omfattar inriktning eller specialisering mot utvecklingsstörning.

15 a §

Behörig att undervisa i grundsärskolans årskurs 7�9 i ett eller flera

av ämnena bild, idrott och hälsa eller musik är, utöver vad som följer av 13,
14, 14 a eller 15 §, den som har avlagt speciallärarexamen enligt bilaga 2 till
högskoleförordningen (1993:100) med specialisering mot utvecklingsstör-
ning och som är behörig att undervisa i samma ämne eller ämnen i minst en
av årskurserna 7�9 i grundskolan eller i gymnasieskolan.

En lärare som är behörig enligt första stycket att undervisa i ett eller flera

ämnen är dessutom behörig att undervisa i något eller båda av ämnesom-
rådena estetisk verksamhet eller motorik för vilket ett sådant ämne är rele-
vant.

Kravet i första stycket på att ha avlagt speciallärarexamen gäller inte lärare

som har avlagt en behörighetsgivande examen som är äldre än en sådan behö-

5 Senaste lydelse 2011:1596.

background image

5

SFS 2013:693

righetsgivande examen som anges i bilaga 2 till högskoleförordningen och
omfattar inriktning eller specialisering mot utvecklingsstörning.

16 §

6

Behörig att undervisa i träningsskolan är, utöver vad som följer av 11,

11 a, 12, 13, 14, 14 a, 15 eller 15 a §, den som har avlagt speciallärarexamen
enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) med specialisering mot
utvecklingsstörning och

1. förskollärarexamen enligt samma bilaga,
2. en äldre examen än som avses i 1 och som är avsedd för arbete i för-

skola, eller

3. genom att ha kompletterat en examen som ger behörighet att bedriva

undervisning enligt denna förordning med ytterligare utbildning har fått kun-
skaper och förmågor som motsvarar kraven för en examen som avses i 1.

Kravet i första stycket på att ha avlagt speciallärarexamen gäller inte lärare

eller förskollärare som har avlagt en behörighetsgivande examen som är äldre
än en sådan behörighetsgivande examen som anges i bilaga 2 till högskoleför-
ordningen och omfattar inriktning eller specialisering mot utvecklingsstör-
ning.

17 a §

Behörig att undervisa i specialskolan i ett eller flera av ämnena bild,

idrott och hälsa eller musik är, utöver vad som följer av 17 §, den som har av-
lagt speciallärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100)
med specialisering mot dövhet eller hörselskada, synskada, grav språkstör-
ning eller utvecklingsstörning och som är behörig att undervisa i samma ämne
eller ämnen i gymnasieskolan.

En lärare som avses i första stycket är endast behörig att bedriva undervis-

ning som är avsedd för elever med sådan funktionsnedsättning som lärarens
speciallärarexamen avser.

17 b §

Kravet i 17 och 17 a §§ på att ha avlagt speciallärarexamen gäller

inte lärare som har avlagt en behörighetsgivande examen som är äldre än en
sådan behörighetsgivande examen som anges i bilaga 2 till högskoleförord-
ningen (1993:100) och omfattar inriktning eller specialisering mot dövhet
eller hörselskada, synskada, grav språkstörning eller utvecklingsstörning.

Vid tillämpningen av 17 § andra stycket och 17 a § andra stycket jämställs

lärarens examen enligt första stycket med speciallärarexamen.

18 a §

Behörig att undervisa i sameskolan i ett eller flera av ämnena bild,

idrott och hälsa eller musik är, utöver vad som följer av 18 §, den som är be-
hörig att undervisa i samma ämne eller ämnen i minst en av årskurserna 7�9 i
grundskolan eller i gymnasieskolan.

24 §

Behörig att undervisa på gymnasieskolans introduktionsprogram i

grundskolans ämnen är, utöver vad som följer av 21 §, den som har avlagt

1. ämneslärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100)

med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7�9,

2. en äldre examen än som avses i 1 och som är avsedd för arbete i grund-

skolans årskurs 7�9,

6 Senaste lydelse 2011:1596.

background image

6

SFS 2013:693

3. en examen som ger behörighet att bedriva undervisning enligt denna för-

ordning, om han eller hon genom att ha kompletterat sin behörighet att under-
visa som lärare med ytterligare utbildning har fullgjort ämnesstudier om
minst 90 högskolepoäng eller motsvarande omfattning i något av ämnena
svenska, samhällskunskap eller musik, eller

4. en examen som ger behörighet att bedriva undervisning enligt denna för-

ordning, om han eller hon genom att ha kompletterat sin behörighet att under-
visa som lärare med ytterligare utbildning har fullgjort ämnesstudier om
minst 45 högskolepoäng eller motsvarande omfattning i ett annat av grund-
skolans ämnen än som anges i 3.

En lärare som avses i första stycket 1 eller 2 är endast behörig att undervisa

i det eller de av grundskolans ämnen som omfattas av lärarens examen.

En lärare som avses i första stycket 3 eller 4 är endast behörig att undervisa

i något eller några av de av grundskolans ämnen som anges i respektive
punkt. För behörighet krävs att lärarens utbildning i ämnet har den omfattning
som anges i respektive punkt.

27 §

7

Behörig att undervisa i gymnasiesärskolan i andra ämnen än yrkes-

ämnen är den som är behörig att undervisa i grundsärskolan enligt 13, 14,
14 a, 15 eller 15 a §.

En lärare som avses i första stycket är endast behörig att undervisa i mot-

svarande ämnen eller ämnesområden som lärarens utbildning ger behörighet
att undervisa i i grundsärskolan. Läraren är dock även behörig att undervisa i
andra ämnen eller ämnesområden för vilka lärarens kompetens är relevant.

27 a §

Statens skolverk får meddela föreskrifter om vad som krävs för att en

lärares kompetens ska vara relevant för ett ämne eller ämnesområde enligt
27 § andra stycket.

Ett ämne eller ämnesområde som avses i första stycket får inte motsvaras

av ett ämne eller ämnesområde i grundsärskolan.

30 §

8

Behörig att undervisa på gymnasiesärskolans individuella program är,

utöver vad som följer av 27 eller 28 §, den som är behörig att undervisa i
grundsärskolan enligt 11, 11 a, 12, 12 a eller 16 §.

En lärare eller förskollärare som avses i första stycket är endast behörig att

undervisa i motsvarande ämnen eller ämnesområden som lärarens eller för-
skollärarens utbildning ger behörighet att undervisa i i grundsärskolan. Lära-
ren eller förskolläraren är dock även behörig att undervisa i andra ämnen eller
ämnesområden för vilka lärarens eller förskollärarens kompetens är relevant.

30 a §

Statens skolverk får meddela föreskrifter om vad som krävs för att en

lärares eller förskollärares kompetens ska vara relevant för ett ämne eller
ämnesområde enligt 30 § andra stycket.

Ett ämne eller ämnesområde som avses i första stycket får inte motsvaras

av ett ämne eller ämnesområde i grundsärskolan. Ett ämne som avses i första
stycket får inte heller vara ett yrkesämne.

7 Senaste lydelse 2011:1596.

8 Senaste lydelse 2011:1596.

background image

7

SFS 2013:693

Ytterligare behörighet

44 §

En lärare eller förskollärare som före den 1 juli 2011 har avlagt behö-

righetsgivande examen är behörig att undervisa som lärare i ett eller flera
ämnen utöver vad som följer av övriga bestämmelser i detta kapitel, om han
eller hon har

1. kompletterat sin behörighetsgivande examen med högskoleutbildning

som var avsedd att ge behörighet att undervisa i detta eller dessa ämnen i
skolväsendet, och

2. fullgjort högskoleutbildningen före den 1 december 2013.
En lärare som avses i första stycket är behörig att undervisa i det eller de

ämnen som avses i första stycket i den eller de skolformer eller i den eller de
årskurser som den högskoleutbildning som avses i samma stycke 1 var avsedd
för. En lärare som är behörig att undervisa i gymnasieskolan i ett eller flera
yrkesämnen är dock även behörig att undervisa i detta eller dessa ämnen i
gymnasiesärskolan.

45 §

En lärare som är behörig att undervisa enligt 44 § ska vid tillämp-

ningen av 11, 13, 33 och 34 §§ anses ha avlagt en lärarexamen som

1. är äldre än en sådan behörighetsgivande examen som anges i bilaga 2 till

högskoleförordningen (1993:100),

2. är avsedd för den eller de skolformer eller den eller de årskurser som

högskoleutbildningen var avsedd att ge behörighet att undervisa i, och

3. omfattar det eller de ämnen som läraren är behörig att undervisa i enligt

44 §.

Vid tillämpningen av 11 a och 14 a §§ ska en lärare som avses i första

stycket dock inte anses behörig att undervisa enligt 11 eller 13 §.

46 §

En lärare eller förskollärare som före den 1 juli 2011 har avlagt behö-

righetsgivande examen är behörig att undervisa som lärare i ett eller flera
ämnen utöver vad som följer av övriga bestämmelser i detta kapitel, om

1. han eller hon före den 1 december 2013 har kompletterat sin behörig-

hetsgivande examen med fullgjord högskoleutbildning i detta eller dessa äm-
nen, och

2. högskoleutbildningen motsvarar de krav för behörighet i ämnet eller

ämnena som Skolöverstyrelsen eller Statens skolverk vid tiden för utbild-
ningen hade meddelat föreskrifter, riktlinjer eller motsvarande om.

En lärare som avses i första stycket är behörig att undervisa i det eller de

ämnen som avses i första stycket i den eller de skolformer eller i den eller de
årskurser som högskoleutbildningen skulle ge behörighet att undervisa i en-
ligt Skolöverstyrelsens föreskrifter, riktlinjer eller motsvarande. En lärare
som är behörig att undervisa i gymnasieskolan i ett eller flera yrkesämnen är
dock även behörig att undervisa i detta eller dessa ämnen i gymnasiesär-
skolan.

47 §

En lärare som är behörig att undervisa enligt 46 § ska vid tillämp-

ningen av 11, 13, 33 och 34 §§ anses ha avlagt en lärarexamen som

1. är äldre än en sådan behörighetsgivande examen som anges i bilaga 2 till

högskoleförordningen (1993:100),

2. är avsedd för den eller de skolformer eller den eller de årskurser som

högskoleutbildningen ger behörighet att undervisa i enligt 46 §, och

background image

8

SFS 2013:693

3. omfattar det eller de ämnen som läraren är behörig att undervisa i enligt

46 §.

Vid tillämpningen av 11 a och 14 a §§ ska en lärare som avses i första

stycket dock inte anses behörig att undervisa enligt 11 eller 13 §.

48 §

En lärare eller förskollärare som före den 1 juli 2011 har avlagt behö-

righetsgivande examen är behörig att undervisa som lärare i ett eller flera
ämnen utöver vad som följer av övriga bestämmelser i detta kapitel, om

1. han eller hon före den 1 december 2013 har kompletterat sin behörig-

hetsgivande examen med fullgjord högskoleutbildning i detta eller dessa
ämnen,

2. högskoleutbildningen hade en omfattning i varje ämne som minst mot-

svarar den lägsta omfattning som kan anses ha krävts för ämnet i någon av de
lärarexamina som är äldre än en sådan behörighetsgivande examen som anges
i bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100), dock inte äldre än en behörig-
hetsgivande examen som kunde avläggas den 1 juli 1968, och

3. han eller hon genom högskoleutbildningen har fått sådana ämneskunska-

per i vart och ett av detta eller dessa ämnen som i huvudsak kan anses ha
krävts för den lärarexamen som avses i 2.

En lärare som avses i första stycket är behörig att undervisa i det eller de

ämnen som avses i första stycket i den eller de skolformer eller i den eller de
årskurser som den lärarexamen som avses i samma stycke 2 var avsedd för.
En lärare som är behörig att undervisa i gymnasieskolan i ett eller flera yrkes-
ämnen är dock även behörig att undervisa i detta eller dessa ämnen i gymna-
siesärskolan.

49 §

En lärare som är behörig att undervisa enligt 48 § ska vid tillämp-

ningen av 11, 13, 33 och 34 §§ anses ha avlagt en lärarexamen som avses i
48 § första stycket 2. Vid tillämpningen av 11 a och 14 a §§ ska en sådan
lärare dock inte anses behörig att undervisa enligt 11 eller 13 §.

50 §

Behörig att som lärare undervisa i grundskolans årskurs 1�3 eller 4�6

och fritidshemmet är, utöver vad som följer av övriga bestämmelser i detta
kapitel, den som

1. har avlagt en äldre examen än som avses i 19 § första stycket 1 som är

avsedd för arbete i fritidshem och som omfattar studier i minst ett av grund-
skolans ämnen,

2. har fullgjort ämnesstudier i en omfattning i varje ämne som minst mot-

svarar den lägsta omfattning som kan anses ha krävts för ämnet i någon av de
lärarexamina som är avsedda för undervisning i årskurserna 1�3 eller 4�6 och
som är äldre än en sådan behörighetsgivande examen som anges i bilaga 2 till
högskoleförordningen (1993:100), dock inte äldre än en behörighetsgivande
examen som kunde avläggas den 1 juli 1968, och

3. genom ämnesstudierna har fått sådana ämneskunskaper i vart och ett av

detta eller dessa ämnen som i huvudsak kan anses ha krävts för den lärarexa-
men som avses i 2.

Behörighet att undervisa i årskurs 1�3 eller 4�6 enligt första stycket omfat-

tar bara det eller de ämnen och de årskurser för vilka den omfattning och de
ämneskunskaper som krävs enligt första stycket 2 och 3 har uppnåtts.

background image

9

SFS 2013:693

51 §

Behörig att som lärare undervisa i grundskolans årskurs 1�3 eller 4�6

och fritidshemmet är, utöver vad som följer av övriga bestämmelser i detta
kapitel, den som

1. har avlagt en äldre examen än som avses i 19 § första stycket 1 som är

avsedd för arbete i fritidshem,

2. har kompletterat sin examen med högskoleutbildning i minst ett av

grundskolans ämnen före den 1 december 2013,

3. genom högskoleutbildningen fullgjort ämnesstudier i en omfattning i

varje ämne som minst motsvarar den lägsta omfattning som kan anses ha
krävts för ämnet i någon av de lärarexamina som är avsedda för undervisning
i årskurserna 1�3 eller 4�6 och som är äldre än en sådan behörighetsgivande
examen som anges i bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100), dock inte
äldre än en behörighetsgivande examen som kunde avläggas den 1 juli 1968,
och

4. genom ämnesstudierna har fått sådana ämneskunskaper i vart och ett av

detta eller dessa ämnen som i huvudsak kan anses ha krävts för den lärarexa-
men som avses i 3.

Behörighet att undervisa i årskurs 1�3 eller 4�6 enligt första stycket omfat-

tar bara det eller de ämnen och de årskurser för vilka den omfattning och de
kunskaper som krävs enligt första stycket 3 och 4 har uppnåtts.

52 §

Den som uppfyller kraven för behörighet enligt 50 eller 51 § ska anses

ha en behörighetsgivande examen. Den som har en sådan examen är endast
behörig att bedriva undervisning utöver vad som följer av 50 eller 51 §, om
han eller hon genom att ha kompletterat sin utbildning har fått kunskaper och
förmågor som motsvarar en utbildning som ger sådan behörighet.

Behörighet enligt första stycket omfattar bara den eller de skolformer, års-

kurser, ämnen eller ämnesområden som den motsvarande utbildningen ger
behörighet att undervisa i.

53 §

En lärare som är behörig att undervisa enligt 50 eller 51 §§ ska vid till-

lämpning av 11, 13, 17, 18, 33 och 34 §§ anses ha avlagt en examen som av-
ses i 50 § första stycket 2 och 51 § första stycket 3.

Vid tillämpningen av 11 a och 14 a §§ ska en lärare som avses i första

stycket dock inte anses behörig att undervisa enligt 11 eller 13 §§.

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2013.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013