SFS 2013:694 Förordning om ändring i förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare

130694.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:326) om
behörighet och legitimation för lärare och
förskollärare;

utfärdad den 27 juni 2013.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2011:326) om behörighet

och legitimation för lärare och förskollärare

1 att 2 kap. 3, 3 a, 5, 6�7 a, 9, 11,

11 a, 13, 14, 14 a, 22 och 24 §§ ska ha följande lydelse.

2 kap.

3 §

Behörig att undervisa i grundskolans årskurs 1�3 är den som har avlagt

1. grundlärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100)

med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1�3,

2. en äldre examen än som avses i 1 och som är avsedd för arbete i minst en

av årskurserna 1�3 i grundskolan, eller

3. en examen som ger behörighet att bedriva undervisning enligt denna för-

ordning, om han eller hon genom att ha kompletterat sin utbildning har fått
kunskaper och förmågor som motsvarar kraven för en examen som avses i 1.

En lärare som avses i första stycket är endast behörig att undervisa i den

eller de årskurser och i det eller de ämnen som omfattas av lärarens utbild-
ning. En lärare som avses i första stycket är dock endast behörig att undervisa
i svenska som andraspråk om läraren i sin utbildning har fullgjort 30 högsko-
lepoäng eller motsvarande omfattning i ämnet.

3 a §

2

En lärare som är behörig att undervisa i ett eller flera ämnen enligt

3 § är även behörig att undervisa i grundskolans årskurs 1�3 i ytterligare ett
eller flera ämnen, om läraren genom att ha kompletterat sin behörighet enligt
nämnda bestämmelse med ytterligare utbildning har fullgjort ämnesstudier i
detta eller dessa ämnen i den omfattning som anges i andra stycket.

�mnesstudier som avses i första stycket ska omfatta
1. minst 30 högskolepoäng eller motsvarande omfattning i ämnet svenska,

svenska som andraspråk eller matematik,

2. minst 30 högskolepoäng eller motsvarande omfattning i ett eller minst

15 högskolepoäng eller motsvarande omfattning vardera i två av ämnena bild,
hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, musik eller slöjd,

3. minst 15 högskolepoäng eller motsvarande omfattning i samhällsoriente-

rande ämnen i huvudsak jämnt fördelade mellan dessa ämnen,

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2013:532.

2 Senaste lydelse 2011:1596. �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

SFS 2013:694

Utkom från trycket
den 9 juli 2013

background image

2

SFS 2013:694

4. minst 15 högskolepoäng eller motsvarande omfattning i naturoriente-

rande ämnen och teknik i huvudsak jämnt fördelade mellan dessa ämnen,

5. minst 7,5 högskolepoäng eller motsvarande omfattning i ett av de ämnen

som avses i 3 eller 4, eller

6. minst 15 högskolepoäng eller motsvarande omfattning i ett annat ämne

än som avses i 1, 2, 3, 4 eller 5.

5 §

3

Behörig att undervisa i grundskolans årskurs 3 är, utöver vad som följer

av 3, 3 a, 4 eller 4 a §, den som har avlagt

1. grundlärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100)

med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4�6,

2. en äldre examen än som avses i 1 och som är avsedd för arbete i minst en

av årskurserna 4�6 i grundskolan, eller

3. en examen som ger behörighet att bedriva undervisning enligt denna

förordning, om han eller hon genom att ha kompletterat sin utbildning har fått
kunskaper och förmågor som motsvarar kraven för en examen som avses i 1.

En lärare som avses i första stycket är endast behörig att undervisa i det

eller de ämnen som omfattas av lärarens utbildning. En lärare som avses i för-
sta stycket är dock endast behörig att undervisa i svenska som andraspråk om
läraren i sin utbildning har fullgjort 30 högskolepoäng eller motsvarande om-
fattning i ämnet.

6 §

4

Behörig att undervisa i grundskolans årskurs 4�6 är den som har avlagt

1. grundlärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100)

med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4�6,

2. grundlärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen med inrikt-

ning mot arbete i fritidshem,

3. ämneslärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen med inrikt-

ning mot arbete i grundskolans årskurs 7�9,

4. en äldre examen än som avses i 1 och som är avsedd för arbete i minst en

av årskurserna 4�6 i grundskolan, eller

5. en äldre examen än som avses i 3 och som är avsedd för arbete i minst en

av årskurserna 7�9 i grundskolan.

En lärare som avses i första stycket är endast behörig att undervisa i det

eller de ämnen som omfattas av lärarens examen. En lärare som avses i första
stycket 4 är dessutom endast behörig att undervisa i den eller de årskurser
som omfattas av lärarens examen. En lärare som avses i första stycket är dock
endast behörig att undervisa i svenska som andraspråk om läraren i sin
examen har fullgjort 30 högskolepoäng eller motsvarande omfattning i ämnet.

7 §

Behörig att undervisa i grundskolans årskurs 4�6 är, utöver vad som föl-

jer av 6 §, den som har avlagt en examen som ger behörighet att bedriva
undervisning enligt denna förordning, om han eller hon genom att ha kom-
pletterat sin behörighet att undervisa som lärare med ytterligare utbildning har
fullgjort ämnesstudier om minst 30 högskolepoäng eller motsvarande omfatt-
ning vardera i ämnena svenska, matematik och engelska.

Därutöver ska läraren ha fullgjort ämnesstudier om

3 Senaste lydelse 2013:693.

4 Senaste lydelse 2011:1596.

background image

3

SFS 2013:694

1. minst 30 högskolepoäng eller motsvarande omfattning i samhällsoriente-

rande ämnen i huvudsak jämnt fördelade mellan dessa ämnen,

2. minst 30 högskolepoäng eller motsvarande omfattning i naturoriente-

rande ämnen och teknik i huvudsak jämnt fördelade mellan dessa ämnen,

3. minst 30 högskolepoäng eller motsvarande omfattning i ett eller minst

15 högskolepoäng eller motsvarande omfattning vardera i två av ämnena bild,
hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, musik eller slöjd, eller

4. minst 30 högskolepoäng eller motsvarande omfattning i svenska som

andraspråk.

Behörighet enligt första stycket omfattar bara ämnena svenska, matematik

och engelska samt det eller de ämnen som avses i första stycket 1, 2, 3 eller 4
om lärarens utbildning i detta eller dessa ämnen har den omfattning som krävs
enligt respektive punkt.

7 a §

5

En lärare som är behörig att undervisa i ett eller flera ämnen enligt 6 §

1, 3, 4 eller 5 eller 7 § är även behörig att undervisa i grundskolans årskurs
4�6 i ytterligare ett eller flera ämnen, om läraren genom att ha kompletterat
sin behörighet enligt nämnda bestämmelser med ytterligare utbildning har
fullgjort ämnesstudier i detta eller dessa ämnen i den omfattning som anges i
andra stycket.

�mnesstudier som avses i första stycket ska omfatta
1. minst 30 högskolepoäng eller motsvarande omfattning i samhällsoriente-

rande ämnen i huvudsak jämnt fördelade mellan dessa ämnen,

2. minst 30 högskolepoäng eller motsvarande omfattning i naturoriente-

rande ämnen och teknik i huvudsak jämnt fördelade mellan dessa ämnen,

3. minst 30 högskolepoäng eller motsvarande omfattning i ett eller minst

15 högskolepoäng eller motsvarande omfattning vardera i två av ämnena bild,
hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, musik eller slöjd,

4. minst 7,5 högskolepoäng eller motsvarande omfattning i ett av de ämnen

som avses i 1 eller 2, eller

5. minst 30 högskolepoäng eller motsvarande omfattning i ett annat ämne

än som avses i 1, 2, 3 eller 4.

9 §

Behörig att undervisa i grundskolans årskurs 7�9 är, utöver vad som föl-

jer av 8 §, den som har avlagt en examen som ger behörighet att bedriva
undervisning enligt denna förordning, om han eller hon genom att ha kom-
pletterat sin behörighet att undervisa som lärare med ytterligare utbildning har
fullgjort ämnesstudier om

1. minst 90 högskolepoäng eller motsvarande omfattning i något av

ämnena svenska, samhällskunskap eller musik, eller

2. minst 45 högskolepoäng eller motsvarande omfattning i ett annat ämne

än som anges i 1.

En lärare som avses i första stycket är behörig att undervisa i det eller de

ämnen som anges i första stycket 1 eller 2 om lärarens utbildning i ämnet har
den omfattning som krävs enligt respektive punkt och ämnesstudierna i
huvudsak kan anses motsvara kraven i en ämneslärarexamen enligt bilaga 2
till högskoleförordningen (1993:100) med inriktning mot arbete i grund-
skolans årskurs 7�9 i fråga om ämneskunskaper.

5 Senaste lydelse 2011:1596.

background image

4

SFS 2013:694

11 §

6

Behörig att undervisa i grundsärskolans årskurs 1�6 är den som har

avlagt speciallärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen
(1993:100) med specialisering mot utvecklingsstörning och

1. grundlärarexamen enligt samma bilaga med inriktning mot arbete i för-

skoleklass och grundskolans årskurs 1�3,

2. en äldre examen än som avses i 1 och som är avsedd för arbete i minst en

av årskurserna 1�3 i grundskolan, eller

3. genom att ha kompletterat en examen som ger behörighet att bedriva

undervisning enligt denna förordning med ytterligare utbildning har fått kun-
skaper och förmågor som motsvarar kraven för en examen som avses i 1.

En lärare som avses i första stycket är endast behörig att undervisa i det

eller de ämnen som omfattas av lärarens utbildning. En lärare som avses i för-
sta stycket är dock endast behörig att undervisa i svenska som andraspråk om
läraren i sin utbildning har fullgjort 30 högskolepoäng eller motsvarande om-
fattning i ämnet. En lärare som avses i första stycket är dessutom behörig att
undervisa i det eller de ämnesområden för vilket ett ämne, som läraren är be-
hörig att undervisa i, är relevant.

Kravet i första stycket på att ha avlagt speciallärarexamen gäller inte lärare

som har avlagt en behörighetsgivande examen som är äldre än en sådan behö-
righetsgivande examen som anges i bilaga 2 till högskoleförordningen och om-
fattar inriktning eller specialisering mot utvecklingsstörning.

11 a §

7

En lärare som är behörig att undervisa i ett eller flera ämnen enligt

11 § är även behörig att undervisa i grundsärskolans årskurs 1�6 i ytterligare
ett eller flera ämnen, om läraren genom att ha kompletterat sin behörighet
enligt nämnda bestämmelse med ytterligare utbildning har fullgjort ämnesstu-
dier i detta eller dessa ämnen i den omfattning som anges i andra stycket.

�mnesstudier som avses i första stycket ska omfatta
1. minst 30 högskolepoäng eller motsvarande omfattning i ämnet svenska,

svenska som andraspråk eller matematik,

2. minst 30 högskolepoäng eller motsvarande omfattning i ett eller minst

15 högskolepoäng eller motsvarande vardera i två av ämnena bild, hem- och
konsumentkunskap, idrott och hälsa, musik eller slöjd,

3. minst 15 högskolepoäng eller motsvarande omfattning i samhällsoriente-

rande ämnen i huvudsak jämnt fördelade mellan dessa ämnen,

4. minst 15 högskolepoäng eller motsvarande i naturorienterande ämnen

och teknik i huvudsak jämnt fördelade mellan dessa ämnen,

5. minst 7,5 högskolepoäng eller motsvarande omfattning i ett av de ämnen

som avses i 3 eller 4, eller

6. minst 15 högskolepoäng eller motsvarande omfattning i ett annat ämne

än som avses i 1, 2, 3, 4 eller 5.

En lärare som avses i första stycket är även behörig att undervisa i det eller

de ämnesområden för vilket ett ämne, som läraren är behörig att undervisa i,
är relevant.

6 Senaste lydelse 2013:693.

7 Senaste lydelse 2011:1596.

background image

5

SFS 2013:694

13 §

8

Behörig att undervisa i grundsärskolans årskurs 7�9 är den som har

avlagt speciallärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen
(1993:100) med specialisering mot utvecklingsstörning och

1. grundlärarexamen enligt samma bilaga med inriktning mot arbete i års-

kurs 4�6, eller

2. en äldre examen än som avses i 1 och som är avsedd för arbete i minst en

av årskurserna 4�6 i grundskolan.

En lärare som avses i första stycket är endast behörig att undervisa i det

eller de ämnen som omfattas av lärarens examen. Läraren är dessutom
behörig att undervisa i det eller de ämnesområden för vilket ett sådant ämne
är relevant. En lärare som avses i första stycket är dock endast behörig att un-
dervisa i svenska som andraspråk om läraren i sin examen har fullgjort 30
högskolepoäng eller motsvarande omfattning i ämnet.

Kravet i första stycket på att ha avlagt speciallärarexamen gäller inte lärare

som har avlagt en behörighetsgivande examen som är äldre än en sådan behö-
righetsgivande examen som anges i bilaga 2 till högskoleförordningen och
omfattar inriktning eller specialisering mot utvecklingsstörning.

14 §

9

Behörig att undervisa i grundsärskolans årskurs 7�9 är, utöver vad

som följer av 13 §, den som har avlagt speciallärarexamen enligt bilaga 2 till
högskoleförordningen (1993:100) med specialisering mot utvecklingsstör-
ning och en examen som ger behörighet att bedriva undervisning enligt denna
förordning. Därutöver ska läraren genom att ha kompletterat sin behörighet
att undervisa som lärare med ytterligare utbildning ha fullgjort ämnesstudier
om minst 30 högskolepoäng eller motsvarande omfattning vardera i ämnena
svenska, matematik och engelska och

1. minst 30 högskolepoäng eller motsvarande omfattning i samhällsoriente-

rande ämnen i huvudsak jämnt fördelade mellan dessa ämnen,

2. minst 30 högskolepoäng eller motsvarande omfattning i naturoriente-

rande ämnen och teknik i huvudsak jämnt fördelade mellan dessa ämnen,

3. minst 30 högskolepoäng eller motsvarande omfattning i ett eller minst

15 högskolepoäng eller motsvarande omfattning vardera i två av ämnena bild,
hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, musik eller slöjd, eller

4. minst 30 högskolepoäng eller motsvarande omfattning i svenska som

andraspråk.

En lärare som avses i första stycket är endast behörig att undervisa i

ämnena svenska, matematik och engelska samt det eller de ämnen som avses i
första stycket 1, 2, 3 eller 4, om lärarens utbildning i detta eller dessa ämnen
har den omfattning som krävs enligt respektive punkt. Läraren är dessutom
behörig att undervisa i det eller de ämnesområden för vilket ett ämne, som
läraren är behörig att undervisa i, är relevant.

Första och andra styckena gäller dock inte om lärarens behörighetsgivande

examen är ämneslärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen eller
en motsvarande äldre examen.

Kravet i första stycket på att ha avlagt speciallärarexamen gäller inte lärare

som har avlagt en behörighetsgivande examen som är äldre än en sådan behö-
righetsgivande examen som anges i bilaga 2 till högskoleförordningen och om-
fattar inriktning eller specialisering mot utvecklingsstörning.

8 Senaste lydelse 2013:693.

9 Senaste lydelse 2013:693.

background image

6

SFS 2013:694

14 a §

10

En lärare som är behörig att undervisa i ett eller flera ämnen enligt

13 eller 14 § är även behörig att undervisa i grundsärskolans årskurs 7�9 i
ytterligare ett eller flera ämnen, om läraren genom att ha kompletterat sin
behörighet enligt nämnda bestämmelser med ytterligare utbildning har full-
gjort ämnesstudier i detta eller dessa ämnen i den omfattning som anges i
andra stycket.

�mnesstudier som avses i första stycket ska omfatta
1. minst 30 högskolepoäng eller motsvarande omfattning i samhällsoriente-

rande ämnen i huvudsak jämnt fördelade mellan dessa ämnen,

2. minst 30 högskolepoäng eller motsvarande omfattning i naturoriente-

rande ämnen och teknik i huvudsak jämnt fördelade mellan dessa ämnen,

3. minst 30 högskolepoäng eller motsvarande omfattning i ett eller minst

15 högskolepoäng eller motsvarande omfattning vardera i två av ämnena bild,
hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, musik eller slöjd,

4. minst 7,5 högskolepoäng eller motsvarande omfattning i ett av de ämnen

som avses i 1 eller 2, eller

5. minst 30 högskolepoäng eller motsvarande omfattning i ett annat ämne

än som avses i 1, 2, 3 eller 4.

En lärare som avses i första stycket är även behörig att undervisa i det eller

de ämnesområden för vilket ett ämne, som läraren är behörig att undervisa i,
är relevant.

22 §

En lärare som avses i 21 § 1 eller 3 är behörig att undervisa i det eller

de ämnen som omfattas av lärarens examen och i andra ämnen för vilka lära-
rens kompetens är relevant.

En lärare som avses i 21 § 2 är behörig att undervisa i det eller de ämnen

som omfattas av lärarens examen, om den omfattar ämnesstudier om minst 90
högskolepoäng eller motsvarande omfattning i ämnet. Läraren är även behö-
rig att undervisa i andra ämnen för vilka lärarens kompetens är relevant.
Behörighet enligt detta stycke kan dock inte avse ämnena svenska, samhälls-
kunskap och musik.

En lärare som avses i 21 § 4, 5 eller 6 är behörig att undervisa i det eller de

ämnen som anges i respektive punkt om lärarens utbildning i ämnet har den
omfattning som krävs enligt respektive punkt och ämnesstudierna i huvudsak
kan anses motsvara kraven i ämneslärarexamen enligt bilaga 2 till högskole-
förordningen (1993:100) med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i fråga
om ämneskunskaper. Läraren är även behörig att undervisa i andra ämnen för
vilka lärarens kompetens är relevant.

24 §

11

Behörig att undervisa på gymnasieskolans introduktionsprogram i

grundskolans ämnen är, utöver vad som följer av 21 §, den som har avlagt

1. ämneslärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100)

med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7�9,

2. en äldre examen än som avses i 1 och som är avsedd för arbete i grund-

skolans årskurs 7�9,

3. en examen som ger behörighet att bedriva undervisning enligt denna för-

ordning, om han eller hon genom att ha kompletterat sin behörighet att under-
visa som lärare med ytterligare utbildning har fullgjort ämnesstudier om

10 Senaste lydelse 2011:1596.

11 Senaste lydelse 2013:693.

background image

7

SFS 2013:694

minst 90 högskolepoäng eller motsvarande omfattning i något av ämnena
svenska, samhällskunskap eller musik, eller

4. en examen som ger behörighet att bedriva undervisning enligt denna för-

ordning, om han eller hon genom att ha kompletterat sin behörighet att under-
visa som lärare med ytterligare utbildning har fullgjort ämnesstudier om
minst 45 högskolepoäng eller motsvarande omfattning i ett annat av grund-
skolans ämnen än som anges i 3.

En lärare som avses i första stycket 1 eller 2 är endast behörig att undervisa

i det eller de av grundskolans ämnen som omfattas av lärarens examen.

En lärare som avses i första stycket 3 eller 4 är endast behörig att undervisa

i något eller några av de av grundskolans ämnen som anges i respektive
punkt. För behörighet krävs att lärarens utbildning i ämnet har den omfattning
som anges i respektive punkt och ämnesstudierna i huvudsak kan anses mot-
svara kraven i ämneslärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen
(1993:100) med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7�9 i fråga om
ämneskunskaper.

1. Denna förordning träder i kraft den 2 december 2013.
2. Bestämmelserna tillämpas på studier som har fullgjorts den 2 december

2013 eller senare. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för studier som har
fullgjorts före den 2 december 2013.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013