SFS 2013:695 Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

130695.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i högskoleförordningen (1993:100);

utfärdad den 27 juni 2013.

Regeringen föreskriver att bilaga 3 till högskoleförordningen (1993:100)

1

ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1998:1003.

SFS 2013:695

Utkom från trycket
den 9 juli 2013

background image

2

SFS 2013:695

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Bilaga 3

2

PLATSF�RDELNING P�& GRUNDVAL AV BETYG OCH
MERITV�RDERING AV BETYG

Platsfördelning på grundval av betyg

2. Sedan platserna har fördelats i respektive grupp ska platserna i betygs-
gruppen fördelas i förhållande till antalet behöriga sökande i I respektive II.
Därefter ska antalet platser i II reduceras med en tredjedel. Denna andel ska
tillföras I.

2 a. Vid urval till utbildning som påbörjas efter den 31 maj 2014 och före den
1 juni 2017 ska sökande med gymnasieexamen dessutom indelas i en särskild
gymnasieexamensgrupp. Sökande med gymnasieexamen ska inte ingå i
underlaget för beräkning av platsfördelning till I. Vid platsfördelning ska den
särskilda gymnasieexamensgruppen och de övriga betygsgrupperna tilldelas
platser enligt den princip om platstilldelning som framgår av 1.

Den andel platser som enligt 2 annars skulle tillföras I ska i stället fördelas

mellan I och den särskilda gymnasieexamensgruppen i förhållande till antalet
behöriga sökande i de två grupperna.

Meritvärdering av betyg

2 Senaste lydelse 2012:712.