SFS 2013:679 Förordning om ändring i förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter

130679.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:1166) om avgifter
för offentlig kontroll av livsmedel och vissa
jordbruksprodukter;

utfärdad den 19 juni 2013.

Regeringen föreskriver att 11 och 13 §§ förordningen (2006:1166) om av-

gifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter

1 ska ha

följande lydelse.

11 §

2

I artikel 28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr

882/2004 finns det bestämmelser om avgift för extra offentlig kontroll som
föranleds av bristande efterlevnad av regelverket. Bestämmelserna ska även
tillämpas vid extra offentlig kontroll av anläggningar för dricksvattenförsörj-
ning och för tillverkning av snus eller tuggtobak samt vid extra offentlig kon-
troll som föranleds av bristande efterlevnad av rådets förordning (EG) nr
1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättandet av en gemensam organi-
sation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa
jordbruksprodukter

3 i de delar förordningen kompletteras av livsmedelslagen

(2006:804).

Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om hur avgiften ska beräknas

för den extra offentliga kontroll som avses i första stycket.

13 §

Den som hos en behörig myndighet ansöker om godkännande, eller an-

mäler registrering, av en anläggning för att driva livsmedelsverksamhet eller
för att tillverka snus och tuggtobak eller för dricksvattenförsörjning ska betala
en avgift för myndighetens prövning av frågan om godkännande eller regi-
strering. Detta gäller dock inte primärproducenter av livsmedel.

Av bestämmelsen i första stycket följer att en kommun är skyldig att ta ut

en avgift för att täcka kostnaderna för kommunens prövning eller registrering.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2013.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2009:1465.

2 Senaste lydelse 2010:1873.

3 EUT L 299, 16.11.2007, s. 1 (Celex 32007R1234).

SFS 2013:679

Utkom från trycket
den 9 juli 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013