SFS 2013:700 Förordning om ändring i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning

130700.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:1108) om
vuxenutbildning;

utfärdad den 22 augusti 2013.

Regeringen föreskriver att 4 kap. 10 §, 5 kap. 7, 10, 12 och 15 §§ samt

6 kap. 8, 11, 13 och 16 §§ förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning ska
ha följande lydelse.

4 kap.

10 §

Lärarna ska inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

använda nationella prov inför betygssättningen i

1. svenska kurserna 1 och 3 eller svenska som andraspråk kurserna 1 och 3,
2. engelska kurserna 5 och 6, och
3. matematik kurserna 1�4.
Utöver de nationella prov som ska användas inom kommunal vuxenutbild-

ning på gymnasial nivå bör lärarna även i övrigt använda nationella prov för
att bedömningsgrunderna ska bli så enhetliga som möjligt över landet.

Lärarna ska inom utbildning i svenska för invandrare använda nationella

slutprov.

Statens skolverk får meddela föreskrifter om nationella prov och slutprov.

Skolverket beslutar också om utformningen av proven.

5 kap.

7 §

1

Inom utbildning enligt detta kapitel ska det finnas nationella kurser

och, utom i utbildning som motsvarar utbildning i svenska för invandrare,
orienteringskurser. Inom utbildning som motsvarar kommunal vuxenutbild-
ning på gymnasial nivå ska det även finnas individuella kurser och sådant
gymnasiearbete som avses i 2 kap. 3 § andra stycket. Inom utbildning som
motsvarar särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå ska det även finnas
sådant gymnasiesärskolearbete som avses i 2 kap. 3 § tredje stycket. Före-
skrifterna i 2 kap. 1, 2, 4, 6�10 och 16�23 §§ om kommunal vuxenutbildning,
särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare ska
tillämpas för respektive motsvarande utbildning enligt detta kapitel. Detta
gäller även sådana föreskrifter som Statens skolverk har meddelat med stöd
av 2 kap. 17 §.

1 Senaste lydelse 2013:360.

SFS 2013:700

Utkom från trycket
den 3 september 2013

background image

2

SFS 2013:700

10 §

En sökande är behörig att delta i utbildning som motsvarar kommunal

vuxenutbildning på gymnasial nivå från och med det år han eller hon fyller
18 år, om han eller hon

1. saknar sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge,
2. har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen, och
3. uppfyller de särskilda förkunskapskrav som gäller för motsvarande

utbildning inom skolväsendet enligt föreskrifter som har meddelats med stöd
av 3 kap. 6 §.

Behörig är också den som är yngre än vad som anges i första stycket, men

har slutfört utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan eller likvär-
dig utbildning och uppfyller övriga behörighetsvillkor.

I övrigt ska föreskrifterna om behörighet i 3 kap. 3 och 4 §§ tillämpas för

utbildning som motsvarar kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.

12 §

En sökande med utvecklingsstörning är behörig att delta i utbildning

som motsvarar särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå från och med
det år han eller hon fyller 18 år, om han eller hon

1. saknar sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge,
2. har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen, och
3. uppfyller de särskilda förkunskapskrav som gäller för motsvarande

utbildning inom skolväsendet enligt föreskrifter som har meddelats med stöd
av 3 kap. 6 §.

Behörig är också den som är yngre än vad som anges i första stycket, men

har slutfört utbildning i gymnasiesärskolan eller likvärdig utbildning och upp-
fyller övriga behörighetsvillkor.

I övrigt ska föreskrifterna om behörighet i 3 kap. 3 och 4 §§ tillämpas för

utbildning som motsvarar särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå.

15 §

2

Föreskrifterna i 3 kap. 14, 15 och 17�21 §§, 20 kap. 25�35 §§,

21 kap. 18�24 §§ och 22 kap. 19�29 §§ skollagen (2010:800) samt i 4 kap. 6�
26 §§ denna förordning när det gäller kommunal vuxenutbildning, särskild
utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare ska tillämpas för
motsvarande utbildning enligt detta kapitel. Detta gäller även sådana före-
skrifter som Statens skolverk har meddelat med stöd av 4 kap. 10, 13, 21 och
24�26 §§ denna förordning.

6 kap.

8 §

3

Inom utbildning enligt detta kapitel ska det finnas nationella kurser.

Föreskrifterna i 2 kap. 1, 2, 8, 16�19 och 21�23 §§ om kommunal vuxenut-
bildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invand-
rare ska tillämpas för respektive motsvarande utbildning enligt detta kapitel,
med undantag av bestämmelserna om gymnasiearbete och gymnasiesärskole-
arbete. Detta gäller även sådana föreskrifter som Statens skolverk har medde-
lat med stöd av 2 kap. 17 §. Kurserna får delas upp i delkurser om det är fråga
om kommunal vuxenutbildning eller särskild utbildning för vuxna som anord-
nas på entreprenad enligt 23 kap. 2 § skollagen (2010:800).

2 Senaste lydelse 2012:746.

3 Senaste lydelse 2013:360.

background image

3

SFS 2013:700

11 §

En sökande är behörig att delta i utbildning som motsvarar kommunal

vuxenutbildning på gymnasial nivå från och med andra kalenderhalvåret det
år han eller hon fyller 20 år, om han eller hon

1. saknar sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge,
2. har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen, och
3. uppfyller de särskilda förkunskapskrav som gäller för motsvarande

utbildning inom skolväsendet enligt föreskrifter som har meddelats med stöd
av 3 kap. 6 §.

Behörig är också den som är yngre än vad som anges i första stycket, men

har slutfört utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan eller likvär-
dig utbildning och uppfyller övriga behörighetsvillkor.

I övrigt ska föreskrifterna om behörighet i 3 kap. 2�4 §§ och 5 § första

stycket tillämpas för utbildning som motsvarar kommunal vuxenutbildning på
gymnasial nivå.

13 §

4

En sökande med utvecklingsstörning är behörig att delta i utbildning

som motsvarar särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå från och med
andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 20 år, om han eller hon

1. saknar sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge,
2. har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen, och
3. uppfyller de särskilda förkunskapskrav som gäller för motsvarande

utbildning inom skolväsendet enligt föreskrifter som har meddelats med stöd
av 3 kap. 6 §.

Behörig är också den som är yngre än vad som anges i första stycket, men

har slutfört utbildning i gymnasiesärskolan eller likvärdig utbildning och upp-
fyller övriga behörighetsvillkor.

I övrigt ska föreskrifterna om behörighet i 3 kap. 2�4 §§ och 5 § andra

stycket tillämpas för utbildning som motsvarar särskild utbildning för vuxna
på gymnasial nivå.

16 §

5

Föreskrifterna i 3 kap. 14, 15 och 17�21 §§, 20 kap. 25�35 §§,

21 kap. 18�24 §§ och 22 kap. 19�29 §§ skollagen (2010:800) samt i 4 kap. 9�
12 och 22�26 §§ denna förordning när det gäller kommunal vuxenutbildning,
särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare ska
tillämpas för motsvarande utbildning enligt detta kapitel, med undantag av
bestämmelserna om gymnasiearbete, gymnasiesärskolearbete, delkurser, exa-
mensbevis, gymnasiesärskolebevis, orienteringskurser och individuella kur-
ser. Detta gäller även sådana föreskrifter som Statens skolverk har meddelat
med stöd av 4 kap. 10 och 24�26 §§ denna förordning.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2013. Bestämmelserna i

4 kap. 10 § i sin nya lydelse tillämpas första gången på kurser eller delkurser
som påbörjas efter ikraftträdandet.

2. För kurser eller delkurser som har påbörjats före ikraftträdandet gäller

4 kap. 10 § i sin äldre lydelse.

4 Senaste lydelse 2013:360

5 Senaste lydelse 2013:360.

background image

4

SFS 2013:700

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

På regeringens vägnar

MARIA ARNHOLM

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)