SFS 2013:701 Förordning om ändring i förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret

130701.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:1234) om det
statliga personadressregistret;

utfärdad den 22 augusti 2013.

Regeringen föreskriver att 8 § förordningen (1998:1234) om det statliga

personadressregistret ska ha följande lydelse.

8 §

1 Uppgifter om make eller vårdnadshavare enligt 4 § första stycket 8

lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret får i elektronisk form
lämnas ut endast till myndigheter, banker, kreditmarknadsföretag, försäk-
ringsföretag, fondbolag, AIF-förvaltare, värdepappersbolag, betalningsinsti-
tut, institut för elektroniska pengar, kreditupplysningsföretag, pensionsstiftel-
ser, inrättningar för detaljhandel med läkemedel som bedrivs med tillstånd
enligt 2 kap. 1 § lagen (2009:366) om handel med läkemedel, Apotekens Ser-
vice Aktiebolag och Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag.

Uppgifter som avses i första stycket får i elektronisk form även lämnas ut

till

1. sådana företag som på uppdrag av försäkringsföretag eller pensions-

stiftelser administrerar försäkringar, pensioner eller liknande utfästelser, och

2. föreningar och stiftelser om uppgifterna behövs i samband med släkt-

forskning.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2013.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Per Classon
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2013:592.

SFS 2013:701

Utkom från trycket
den 3 september 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013