SFS 2013:702 Förordning om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar

130702.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:813) om
jobbgaranti för ungdomar;

utfärdad den 22 augusti 2013.

Regeringen föreskriver att 13 § förordningen (2007:813) om jobbgaranti

för ungdomar ska ha följande lydelse.

13 §

1

Om en anvisning till jobbgarantin för ungdomar har återkallats enligt

12 § första stycket 1, 2, 3 eller 4 får den enskilde på nytt anvisas till garantin
om han eller hon

1. anmält sig som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen

inom 60 kalenderdagar efter återkallelsen, och

2. efter återkallelsen varit inskriven som arbetssökande hos den offentliga

arbetsförmedlingen under 45 dagar för vilka aktivitetsstöd eller utvecklings-
ersättning skulle ha lämnats om inte återkallelsen gjorts.

Vid tillämpning av första stycket 2 ska dagar då den enskilde utfört för-

värvsarbete räknas in i de 45 dagarna.

Den som på nytt anvisas till garantin träder in i garantin dagen efter den er-

sättningsdag då han eller hon lämnade den.

Denna förordning träder i kraft den 4 september 2013.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTRÖM

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2009:1604.

SFS 2013:702

Utkom från trycket
den 3 september 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013