SFS 2013:703 Förordning om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

130703.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:414) om jobb-
och utvecklingsgarantin;

utfärdad den 22 augusti 2013.

Regeringen föreskriver att 16 § förordningen (2007:414) om jobb- och ut-

vecklingsgarantin ska ha följande lydelse.

16 §

1

Om en anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin har återkallats en-

ligt 15 § första stycket 1, 2, 3, 4 eller 5 får den enskilde på nytt anvisas till
programmet om han eller hon

1. anmält sig som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen

inom 60 kalenderdagar efter återkallelsen, och

2. efter återkallelsen varit inskriven som arbetssökande hos den offentliga

arbetsförmedlingen under 45 dagar för vilka aktivitetsstöd skulle ha lämnats
om inte återkallelsen gjorts.

Vid tillämpning av första stycket 2 ska dagar då den enskilde utfört för-

värvsarbete räknas in i de 45 dagarna.

Den som på nytt anvisas till jobb- och utvecklingsgarantin träder in i garan-

tin dagen efter den ersättningsdag då han eller hon lämnade programmet.

Denna förordning träder i kraft den 4 september 2013.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTRÖM

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2012:177.

SFS 2013:703

Utkom från trycket
den 3 september 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013