SFS 2013:704 Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

130704.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter
för prövning av ärenden hos Finansinspektionen;

utfärdad den 22 augusti 2013.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2001:911) om avgifter för

prövning av ärenden hos Finansinspektionen samt bilagan till förordningen
ska ha följande lydelse.

3 §

1

Avgift tas ut i de fall som framgår av bilagan till denna förordning för

prövning av ansökan och anmälan enligt

– lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,
– atomansvarighetslagen (1968:45),
– den upphävda lagen (1972:262) om understödsföreningar,
– trafikskadelagen (1975:1410),
– sparbankslagen (1987:619),
– lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,
– lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande,
– lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappers-

bolag,

– lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag,
– lagen (1995:1570) om medlemsbanker,
– lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksam-

het,

– lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensions-

instituts verksamhet i Sverige,

– lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument,
– bokföringslagen (1999:1078),
– lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finans-

marknaden,

– lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag,
– lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finan-

siella instrument,

– lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer,
– lagen (2004:46) om värdepappersfonder,
– lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
– lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,
– lagen (2004:575) om europabolag,
– lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,

1 Senaste lydelse 2013:595. Ändringen innebär att hänvisningen till sjölagen
(1994:1009) tagits bort ur förteckningen.

SFS 2013:704

Utkom från trycket
den 3 september 2013

background image

2

SFS 2013:704

– aktiebolagslagen (2005:551),
– lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden,
– lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar,
– lagen (2006:1372) om införande av lagen (2006:1371) om kapitaltäck-

ning och stora exponeringar,

– lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
– lagen (2010:751) om betaltjänster,
– försäkringsrörelselagen (2010:2043),
– lagen (2011:755) om elektroniska pengar,
– Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 av den

14 mars 2012 om blankning och vissa aspekter av kreditswappar

2,

– Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli

2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister

3,

– lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,
– Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013 av den

17 april 2013 om europeiska riskkapitalfonder

4, och

– Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 346/2013 av den

17 april 2013 om europeiska fonder för socialt företagande

5.

Denna förordning träder i kraft den 3 september 2013.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Katarina Back
(Finansdepartementet)

2 EUT L 86, 24.3.2012, s. 1 (Celex 32012R0236).

3 EUT L 201, 27.7.2012, s. 1 (Celex 32012R0648).

4 EUT L 115, 25.4.2013, s. 1 (Celex 32013R0345).

5 EUT L 115, 25.4.2013, s. 18 (Celex 32013R0346).

background image

3

SFS 2013:704

Bilaga

6

För avgiftens storlek gäller de belopp som anges i 4 §, varvid följande avgifts-
klasser tillämpas:

Ärendeslag enligt följande bestämmelser i Avgiftsklass

Lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande

Tillstånd att bedriva pensionssparrörelse (1 kap. 4 §)

O

Tillstånd till avveckling av pensionssparrörelse (6 kap. 2 §)

H

Godkännande av avtal om överlåtelse av pensionssparavtal
(6 kap. 4 §)

F

Lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut
och värdepappersbolag

Medgivande till uppskrivning av anläggningstillgång
(4 kap. 2 § 1)

D

Tillstånd att i årsredovisningen utelämna vissa uppgifter om
dotterföretag, intresseföretag och vissa andra företag
(5 kap. 2 § 1)

D

Tillstånd att i koncernredovisningen utelämna vissa uppgifter
om dotterföretag, intresseföretag och vissa andra företag
(7 kap. 3 § 2)

D

6 Senaste lydelse 2013:595. Ändringen innebär att ärendeslaget enligt sjölagen
(1994:1009) tagits bort ur bilagan.

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013