SFS 2013:705 Förordning om ändring i förordningen (2000:338) om biocidprodukter

130705.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:338) om
biocidprodukter;

utfärdad den 22 augusti 2013.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2000:338) om biocidpro-

dukter

dels att rubriken närmast före 4 § ska utgå,
dels att 3–5 och 54 §§ samt rubriken närmast före 54 § ska ha följande ly-

delse,

dels att det närmast före 3 § ska införas en ny rubrik av följande lydelse.

Godkännande och annan prövning av biocidprodukter

3 §

1

Kravet på godkännande i 14 kap. 4 § miljöbalken gäller inte biocidpro-

dukter som ska godkännas enligt Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden
och användning av biocidprodukter

2.

4 §

3

Kemikalieinspektionen prövar

1. de frågor om godkännande, tillstånd, undantag och andra åtgärder som

ska prövas i medlemsstaterna enligt förordning (EU) nr 528/2012, och

2. frågor om godkännande av biocidprodukter enligt 14 kap. 10 § miljöbal-

ken.

5 §

4

Kemikalieinspektionen får i fråga om biocidprodukter

1. meddela de föreskrifter om undantag från kravet på godkännande i

14 kap. 4 § miljöbalken som är förenliga med förordning (EU) nr 528/2012,
och

2. i ett enskilt fall ge dispens från kravet på godkännande i 14 kap. 4 § mil-

jöbalken, om det finns särskilda skäl.

Behörig myndighet

54 §

5

Kemikalieinspektionen är behörig myndighet enligt artikel 81 i för-

ordning (EU) nr 528/2012.

1 Senaste lydelse 2006:1049.

2 EUT L 167, 27.6.2012, s. 1 (Celex 32012R0528).

3 Senaste lydelse 2008:258.

4 Senaste lydelse 2006:1049.

5 Senaste lydelse 2010:1191.

SFS 2013:705

Utkom från trycket
den 3 september 2013

background image

2

SFS 2013:705

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Denna förordning träder i kraft den 12 september 2013.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)