SFS 2013:706 Förordning om ändring i förordningen (1976:826) om medling i arbetstvister

130706.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1976:826) om medling
i arbetstvister;

utfärdad den 29 augusti 2013.

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (1976:826) om medling i ar-

betstvister ska ha följande lydelse.

5 §

1

En medlare får inte ta emot någon form av gottgörelse av en arbetsgi-

vare eller arbetstagare eller deras organisationer för sin medverkan i en ar-
betstvist.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2013.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTRÖM

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2000:259.

SFS 2013:706

Utkom från trycket
den 10 september 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013