SFS 2013:707 Förordning om kontroll av vissa skjutvapen, delar till skjutvapen och ammunition

130707.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om kontroll av vissa skjutvapen, delar till
skjutvapen och ammunition;

utfärdad den 29 augusti 2013.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

I denna förordning finns föreskrifter om sådan kontroll av skjutvapen,

delar till skjutvapen och ammunition som anges i Europaparlamentets och rå-
dets förordning (EU) nr 258/2012 av den 14 mars 2012 om genomförande av
artikel 10 i FN:s protokoll om olaglig tillverkning av och handel med eldva-
pen, delar till eldvapen och ammunition, bifogat till Förenta nationernas kon-
vention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet (FN:s protokoll om
skjutvapen), och om införande av exporttillstånd, import- och transiteringsåt-
gärder för skjutvapen, delar till skjutvapen och ammunition

1.

2 §

Termer och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i Euro-

paparlamentets och rådets förordning (EU) nr 258/2012.

3 §

Inspektionen för strategiska produkter prövar frågor om exporttillstånd

enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 258/2012.

Om tillstånd beviljas ska en kopia av tillståndsbeslutet sändas till Riks-

polisstyrelsen.

4 §

Avgift får tas ut för prövning av ansökan om tillstånd enligt denna för-

ordning.

För avgiftens storlek gäller bestämmelserna i 9–14 §§ avgiftsförordningen

(1992:191) varvid avgiftsklass 2 tillämpas. Inspektionen för strategiska pro-
dukter får disponera intäkterna i verksamheten.

5 §

Ansökan om tillstånd enligt Europaparlamentets och rådets förordning

(EU) nr 258/2012 ska ges in till Inspektionen för strategiska produkter.

Utöver vad som anges i artikel 7.3 och i förekommande fall 4.3 i Europa-

parlamentets och rådets förordning (EU) nr 258/2012 ska en ansökan om ex-
porttillstånd innehålla uppgift om

1. sökandens namn, personnummer eller organisationsnummer, hemvist el-

ler säte,

2. varubeskrivning, märkning, varukod, mängd och värde,
3. mottagare, slutanvändare och i förekommande fall köpare,
4. importland och i förekommande fall de tredjeländer som är transitländer,

1 EUT L 94, 30.3.2012, s. 1 (Celex 32012R0258).

SFS 2013:707

Utkom från trycket
den 10 september 2013

background image

2

SFS 2013:707

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

5. anledningen till exporten,
6. exportförfarande,
7. begärd giltighetstid för tillståndet, avsedd tidpunkt för exporten och i fö-

rekommande fall kontraktsdatum, och

8. vilket slags tillstånd ansökan avser.
Om sökanden är en juridisk person ska ansökan dessutom innehålla uppgift

om namn, personnummer och hemvist för de fysiska personer som har ett be-
stämmande inflytande över den juridiska personen.

Vid ansökan som gäller temporär export enligt artikel 9.2 c Europaparla-

mentets och rådets förordning (EU) nr 258/2012 ska sökanden styrka sitt lag-
liga innehav av skjutvapnet.

Uppgifterna i ansökan ska lämnas på heder och samvete.

6 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överkla-

gande hos allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 30 september 2013.

På regeringens vägnar

EWA BJÖRLING

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)