SFS 2013:708 Förordning om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel

130708.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1992:1303) om
krigsmateriel;

utfärdad den 29 augusti 2013.

Regeringen föreskriver att 11 § förordningen (1992:1303) om krigsmate-

riel

1 ska ha följande lydelse.

11 §

2

Om en utförsel inte omfattas av Europaparlamentets och rådets för-

ordning (EU) nr 258/2012 av den 14 mars 2012 om genomförande av artikel
10 i FN:s protokoll om olaglig tillverkning av och handel med eldvapen, delar
till eldvapen och ammunition, bifogat till Förenta nationernas konvention mot
gränsöverskridande organiserad brottslighet (FN:s protokoll om skjutvapen),
och om införande av exporttillstånd, import- och transiteringsåtgärder för
skjutvapen, delar till skjutvapen och ammunition

3 gäller följande. Polismyn-

digheten prövar frågor om utförsel av sådana handeldvapen och delar till dem
som utgör övrig krigsmateriel och i förekommande fall tillhörande ammuni-
tion, om den sökande är berättigad att inneha vapnet här i landet enligt vapen-
lagen (1996:67) och

1. vill föra ut vapnet vid flyttning till utlandet,
2. vill föra ut vapnet för användning vid jakt, tävling eller övning utom-

lands, om vapnet ska återinföras,

3. vill överföra vapnet till en enskild person eller vapenhandlare i ett land

som är medlem i OECD,

4. vill föra ut vapnet eller delar av det för reparation, översyn eller någon

annan liknande åtgärd, om materielen ska återinföras, eller

5. vill återutföra vapnet eller delar av det efter reparation, översyn eller nå-

gon annan liknande åtgärd, om utförseln ska ske till en mottagare i det land
som vapnet eller delarna förts in från.

Utförsel av handeldvapen till en enskild person enligt 3 får medges endast

om den sökande kan visa att mottagaren är berättigad att inneha vapnet i det
land dit utförseln ska ske.

Första stycket gäller dock inte om sökandens rätt att inneha vapnet grundas

på 3 § lagen (1992:1300) om krigsmateriel.

Denna förordning träder i kraft den 30 september 2013.

1 Förordningen omtryckt 1997:690.

2 Senaste lydelse 2006:510.

3 EUT L 94, 30.3.2012, s. 1 (Celex 32012R0258).

SFS 2013:708

Utkom från trycket
den 10 september 2013

background image

2

SFS 2013:708

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

På regeringens vägnar

EWA BJÖRLING

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)