SFS 2013:709 Förordning om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

130709.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1999:1134) om
belastningsregister;

utfärdad den 29 augusti 2013.

Regeringen föreskriver att 11 § förordningen (1999:1134) om belastnings-

register ska ha följande lydelse.

11 §

1

Uppgifter ur belastningsregistret om brott som lett till någon annan

påföljd än penningböter ska lämnas ut om det begärs av

1. Justitiekanslern, i fråga om den som ansöker om ersättning enligt lagen

(1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder,

2. Högskolans avskiljandenämnd, i fråga om den som nämnden vid pröv-

ning enligt högskolelagen (1992:1434) överväger att avskilja från utbild-
ningen,

3. Arbetsförmedlingen, för utredning i ärenden om kallelse till ny tjänstgö-

ring av vapenfri tjänst, i fråga om den som ärendet gäller,

4. Riksbanken, i fråga om den som banken avser att anställa som bevak-

nings- eller transportpersonal,

5. en statlig, kommunal eller landstingskommunal myndighet som beslutar

om anställning av personal inom psykiatrisk sjukvård, vård av utvecklings-
störda, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, i fråga om
den som myndigheten avser att anställa eller anlita som uppdragstagare,

6. Lotteriinspektionen, i fråga om den som myndigheten
a) vid prövning enligt lotterilagen (1994:1000) överväger att ge tillstånd att

få anordna roulettspel, tärningsspel och kortspel, eller

b) vid prövning enligt lagen (1982:636) om anordnande av visst automat-

spel överväger att ge tillstånd,

7. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller en kommun, i fråga

om den som myndigheten eller kommunen enligt lagen (2010:1011) om
brandfarliga och explosiva varor vid lämplighetsprövning överväger att ge
tillstånd eller godkänna som föreståndare,

8. en socialnämnd, i ärenden om
a) utseende av kontaktperson eller kontaktfamilj enligt 3 kap. 6 b § social-

tjänstlagen (2001:453) för en person som inte har fyllt 21 år,

b) vårdnad om barn, barns boende, umgänge med barn, medgivande att ta
emot barn m.m. enligt 5 kap. 2 §, 6 kap. 6–6 a och 8–10 §§ socialtjänst-

lagen,

c) adoption enligt 6 kap. 12–16 §§ socialtjänstlagen, och

1 Senaste lydelse 2013:50.

SFS 2013:709

Utkom från trycket
den 10 september 2013

background image

2

SFS 2013:709

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

d) åtgärder enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av
unga eller lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall,
9. Transportstyrelsen, i fråga om den som myndigheten vid lämplighets-

prövning

a) enligt luftfartslagen (2010:500) och luftfartsförordningen (2010:770)

överväger att ge certifikat eller tillstånd, eller

b) enligt 4 § lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg

eller 3 kap. 2–4, 6 och 8 §§ järnvägslagen (2004:519) överväger att ge till-
stånd,

10. en kommunal myndighet, i ärenden om serveringstillstånd enligt alko-

hollagen (2010:1622), i fråga om den som ärendet gäller,

11. Läkemedelsverket, i fråga om den som myndigheten överväger att ge

tillstånd enligt 2 kap. 1 § lagen (2009:366) om handel med läkemedel eller
lagen (1992:860) om kontroll av narkotika,

12. Kronofogdemyndigheten, för utredning i ärenden enligt skuldsane-

ringslagen (2006:548), i fråga om den som ärendet gäller,

13. Brottsoffermyndigheten, för utredning i ärenden enligt brottsskade-

lagen (1978:413),

14. en överförmyndare eller överförmyndarnämnd, i ärenden om förmyn-

derskap, godmanskap eller förvaltarskap, i fråga om den som överförmynda-
ren eller nämnden avser att utse eller avser att föreslå att rätten utser till för-
myndare, god man eller förvaltare, och

15. Inspektionen för strategiska produkter i tillståndsärenden enligt Euro-

paparlamentets och rådets förordning (EU) nr 258/2012 av den 14 mars 2012
om genomförande av artikel 10 i FN:s protokoll om olaglig tillverkning av
och handel med eldvapen, delar till eldvapen och ammunition, bifogat till
Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brotts-
lighet (FN:s protokoll om skjutvapen), och om införande av exporttillstånd,
import- och transiteringsåtgärder för skjutvapen, delar till skjutvapen och am-
munition

2, i fråga om den som prövningen gäller.

Sådana uppgifter som avses i 3 § 3–5 lagen (1998:620) om belastningsre-

gister får inte lämnas till en myndighet som har rätt att få uppgifter enligt
denna paragraf. En socialnämnd har dock rätt till uppgift om åklagares beslut
om åtalsunderlåtelse och om kontaktförbud.

Denna förordning träder i kraft den 30 september 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Gunnel Lindberg
(Justitiedepartementet)

2 EUT L 94, 30.3.2012, s. 1 (Celex 32012R0258).