SFS 2013:710 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

130710.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i offentlighets- och
sekretessförordningen (2009:641);

utfärdad den 29 augusti 2013.

Regeringen föreskriver att bilagan till offentlighets- och sekretessförord-

ningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 30 september 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)

SFS 2013:710

Utkom från trycket
den 10 september 2013

background image

2

SFS 2013:710

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Bilaga

1

Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i
sekretessen

1 Senaste lydelse 2013:661.

2 EUT L 94, 30.3.2012, s. 1 (Celex 32012R0258).

19. tillståndsgivning och tillsyn enligt
lagen (1992:1300) om krigsmateriel
och kungörelsen (1961:567) med när-
mare bestämmelser om befordran av
krigsmateriel med luftfartyg, till-
ståndsgivning enligt Europaparlamen-
tets och rådets förordning (EU) nr 258/
2012 av den 14 mars 2012 om genom-
förande av artikel 10 i FN:s protokoll
om olaglig tillverkning av och handel
med eldvapen, delar till eldvapen och
ammunition, bifogat till Förenta natio-
nernas konvention mot gränsöverskri-
dande organiserad brottslighet (FN:s
protokoll om skjutvapen), och om in-
förande av exporttillstånd, import- och
transiteringsåtgärder för skjutvapen,
delar till skjutvapen och ammunition

2

och utredning, tillståndsgivning och
tillsyn enligt lagen (2000:1064) om
kontroll av produkter med dubbla an-
vändningsområden och av tekniskt bi-
stånd samt utredning som handhas av
Försvarets radioanstalt till stöd för till-
ståndsgivning hos Inspektionen för
strategiska produkter enligt samma
lag, eller enligt motsvarande äldre be-
stämmelser