SFS 2013:711 Förordning om ersättningar för vissa kostnader för gränsöverskridande hälso- och sjukvård

130711.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ersättningar för vissa kostnader för
gränsöverskridande hälso- och sjukvård;

utfärdad den 22 augusti 2013.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 §

I denna förordning finns bestämmelser om ersättningar för vissa kostna-

der för gränsöverskridande hälso- och sjukvård.

2 §

Det som i denna förordning sägs om ett landsting gäller även en kom-

mun som inte ingår i ett landsting.

3 §

Ersättning lämnas med högst ett belopp som motsvarar de faktiska kost-

nader som har uppkommit för ett landsting eller för Försäkringskassan.

Ersättning till landsting

4 §

Försäkringskassan ska ersätta ett landsting för kostnader som avser

hälso- och sjukvård, tandvård, sjukresor, sjuktransporter och inköp av varor
som omfattas av bestämmelserna i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner
m.m. om

1. kostnaderna har uppkommit till följd av rådets förordning (EEG) nr

1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygg-
het när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom
gemenskapen

1,

2. kostnaderna har uppkommit till följd av Europaparlamentets och rådets

förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de so-
ciala trygghetssystemen

2, eller

3. det följer av en överenskommelse om social trygghet eller sjukvårdsför-

måner mellan Sverige och annan stat.

Första stycket gäller inte kostnader som ett landsting ansvarar för enligt la-

gen (2013:514) om landstingens och kommunernas kostnadsansvar för viss
vård i utlandet.

1 EUT L 149, 5.7.1971, s. 2 (Celex 31971R1408).

2 EUT L 166, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0883).

SFS 2013:711

Utkom från trycket
den 10 september 2013

background image

2

SFS 2013:711

5 §

Ersättning för hälso- och sjukvård som har tillhandahållits av ett lands-

ting lämnas med ett belopp som motsvarar det riksavtal för hälso- och sjuk-
vård som gällde vid tidpunkten för vården.

6 §

Ersättning för hälso- och sjukvård som har tillhandahållits av privat-

praktiserande läkare eller sjukgymnaster som är anslutna till det ersättnings-
system som landstinget finansierar lämnas med ett belopp som motsvarar det
riksavtal för hälso- och sjukvård som gällde vid tidpunkten för vården.

7 §

Ersättning för tandvård lämnas enligt tandvårdslagen (1985:125) och la-

gen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd.

8 §

Ersättning för en sjukresa eller annan sjuktransport lämnas med ett be-

lopp som motsvarar den faktiska kostnad som landstinget haft för resan. Det-
samma gäller inköp av varor som omfattas av bestämmelserna i lagen
(2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

9 §

Ersättning lämnas under förutsättning att landstinget inte tar ut högre

avgifter

1. av patienter som får hälso- och sjukvård, tandvård, sjukresor, sjuk-

transporter och varor som omfattas av bestämmelserna i lagen (2002:160) om
läkemedelsförmåner m.m. än den avgift som tas ut av patienter som är bosatta
inom landstingets område, och

2. lämnar Försäkringskassan ett specificerat underlag för debitering utom-

lands om kostnaden avser en person som är bosatt i Sverige men en behörig
institution i ett annat land ska svara för kostnaden.

10 §

Ersättning som ett landsting är berättigat till för inköp som omfattas av

bestämmelserna i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. får med
landstingets medgivande betalas ut till den som har tillstånd att bedriva detalj-
handel med läkemedel enligt 2 kap. 1 § lagen (2009:366) om handel med lä-
kemedel.

Samråd

11 §

Försäkringskassan ska samråda med ett landsting inför beslut om

1. tillstånd för planerad vård enligt Europaparlamentets och rådets förord-

ning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen, och

2. ersättning för kostnader som avses i artiklarna 26 b 7 och 26 c 8 Europa-

parlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 av den 16 september
2009 om tillämpningsbestämmelser för förordning EG nr 883/2004

3.

Betalning av ersättningar till landsting

12 §

Ersättning som ett landsting är berättigat till ska betalas senast inom 30

dagar från den dag då Försäkringskassan fått en specificerad faktura från
landstinget.

3 EUT L 284, 30.10.2009, s. 1 (Celex 32009R0987).

background image

3

SFS 2013:711

Betalning av ersättningar till Försäkringskassan

13 §

Ersättning som ett landsting enligt 3 § lagen (2013:514) om landsting-

ens och kommunernas kostnadsansvar för viss vård i utlandet ska betala till
Försäkringskassan, ska betalas senast 30 dagar från den dag då landstinget
från Försäkringskassan fått en specificerad faktura över vad som har betalats
ut till följd av vården.

Ytterligare föreskrifter

14 §

Försäkringskassan får, efter samråd med Sveriges Kommuner och

Landsting, meddela föreskrifter för verkställigheten av denna förordning.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2013.
2. Förordningen tillämpas inte för ersättningar som avser kostnader som

har uppkommit före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013