SFS 2013:712 Förordning om ändring i förordningen (2009:1243) med instruktion för Socialstyrelsen

130712.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:1243) med
instruktion för Socialstyrelsen;

utfärdad den 22 augusti 2013.

Regeringen föreskriver att 8 § förordningen (2009:1243) med instruktion

för Socialstyrelsen ska ha följande lydelse.

8 §

1 Socialstyrelsen ska

1. vaka över verksamheterna när det gäller kvalitet och säkerhet samt den

enskildes rättigheter,

2. samordna de statliga insatserna inom socialtjänst och hälso- och sjuk-

vård när det gäller barn och ungdom,

3. bidra med underlag och expertkunskap för det arbete som regeringen be-

driver nationellt och internationellt,

4. vara behörig myndighet för yrken inom hälso- och sjukvården enligt

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005
om erkännande av yrkeskvalifikationer, senast ändrat genom kommissionens
förordning (EU) nr 213/2011,

5. inför beslut eller andra åtgärder som rör barn analysera konsekvenserna

för barn och då ta särskild hänsyn till barns bästa,

6. medverka i totalförsvaret och i krisberedskap i enlighet med förord-

ningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap samt samordna och
övervaka planläggningen av den civila hälso- och sjukvårdens, hälsoskyddets,
smittskyddets och socialtjänstens beredskap,

7. samordna, följa och utveckla smittskyddet på nationell nivå,
8. samordna en beredskap mot allvarliga hälsohot enligt lagen (2006:1570)

om internationella hot mot människors hälsa,

9. fullgöra de uppgifter som ska utföras av en behörig hälsomyndighet en-

ligt Europaparlamentets och rådets beslut 2119/98/EG av den 24 september
1998 om att bilda ett nätverk för epidemiologisk övervakning och kontroll av
smittsamma sjukdomar i gemenskapen, senast ändrat genom Europaparla-
mentets och rådets förordning (EG) nr 596/2009,

10. fullgöra de uppgifter som ska utföras av ett erkänt behörigt organ enligt

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 851/2004 av den 21 april
2004 om inrättande av ett europeiskt centrum för förebyggande och kontroll
av sjukdomar,

11. på regeringens uppdrag samordna förberedelserna för försörjningen

med läkemedel och sjukvårdsmateriel inför höjd beredskap, för att upprätt-

1 Senaste lydelse 2012:554.

SFS 2013:712

Utkom från trycket
den 10 september 2013

background image

2

SFS 2013:712

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

hålla en katastrofmedicinsk beredskap och inför allvarliga utbrott av smitt-
samma sjukdomar,

12. se till att de regelverk och rutiner som myndigheten disponerar över är

kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag,

13. pröva frågor om statsbidrag,
14. bidra till genomförandet av Sveriges politik för global utveckling,
15. vara sammanhållande myndighet i fråga om 2002 års nordiska hälsobe-

redskapsavtal och verka för att intentionerna i avtalet genomförs,

16. vara nationell kontaktpunkt för samordning av frågor som gäller ge-

nomförandet av artikel 5 i konventionen den 30 maj 2008 om klusterammuni-
tion, och

17. vara nationell kontaktpunkt enligt Europaparlamentets och rådets di-

rektiv 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om tillämpning av patienträttigheter
vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård

2 och fullgöra de uppgifter som en

sådan kontaktpunkt har enligt artiklarna 6.1 i fråga om samråd, 6.2, 6.3 och
6.5 i direktivet.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2013.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

2 EUT L 88, 4.4.2011, s. 45 (Celex 32011L0024).