SFS 2013:713 Förordning om ändring i förordningen (2009:1174) med instruktion för Försäkringskassan

130713.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:1174) med
instruktion för Försäkringskassan;

utfärdad den 22 augusti 2013.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2009:1174) med instruktion

för Försäkringskassan ska ha följande lydelse.

2 §

1

Myndigheten ska

1. ge information till berörda om socialförsäkringen och de övriga förmå-

ner och ersättningar som myndigheten ansvarar för,

2. se till att myndighetens föreskrifter och andra styrande dokument och ru-

tiner är kostnadseffektiva och enkla att följa och förstå för enskilda och före-
tag,

3. säkerställa att felaktiga utbetalningar inte görs och motverka bidrags-

brott,

4. följa, analysera och förmedla socialförsäkringssystemets utveckling och

effekter för enskilda och samhälle inom sitt verksamhetsområde,

5. ansvara för att en kvalificerad kunskapsuppbyggnad sker i fråga om de

verksamhetsområden som myndigheten har ansvar för, med utgångspunkt i de
mål och andra åligganden som gäller för myndigheten,

6. stödja forskning inom socialförsäkringsområdet,
7. medverka i EU-arbetet och annat internationellt samarbete inom sitt

verksamhetsområde,

8. i sin verksamhet belysa, analysera och uppmärksamma Sveriges åtagan-

den enligt internationella konventioner till skydd för de mänskliga rättighe-
terna,

9. ha ett samlat ansvar, sektorsansvar, för funktionshindersfrågor med an-

knytning till sitt verksamhetsområde och inom ramen för detta ansvar vara
samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda parter,

10. vid beslut och andra åtgärder som rör barn analysera konsekvenserna

för barn och då ta särskild hänsyn till barnets bästa enligt Förenta nationernas
konvention om barnets rättigheter,

11. integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet,
12. ha ett samlat ansvar inom sitt verksamhetsområde för frågor som har

betydelse för nyanlända invandrares etablering i samhället,

13. vara centralmyndighet enligt rådets förordning (EG) nr 4/2009 av den

18 december 2008 om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och
verkställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet, och
fullgöra de uppgifter som åligger den enligt förordningen,

1 Senaste lydelse 2013:496.

SFS 2013:713

Utkom från trycket
den 10 september 2013

background image

2

SFS 2013:713

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

14. fullgöra de uppgifter som en behörig myndighet har enligt
� artikel I i konventionen av den 30 januari 2002 om social trygghet mellan

Sverige och Kanada vid tillämpning av artiklarna VII.1 (utsändning) och X
(undantag) samt artiklarna XX.1 (information) och XXV.1 (tolkning och till-
lämpning) i konventionen när frågan gäller lagstiftningen om sjukersättning
och aktivitetsersättning,

� artikel 1 i konventionen den 13 mars 1995 om social trygghet mellan

Konungariket Sverige och Republiken Chile vid tillämpning av artiklarna 7.1
(utsändning) och 8 (undantag) samt artikel 19 c�e (information) i konventio-
nen när frågan gäller sjukförsäkring med sjukersättning och aktivitetsersätt-
ning, föräldraförsäkring och arbetsskadeförsäkring utom förmåner till efterle-
vande,

� artikel 1 i konventionen av den 30 juni 1978 mellan Sverige och Turkiet

om social trygghet vid tillämpning av artiklarna 8.1 (utsändning) och 10 (un-
dantag) samt artiklarna 31 och 32 (information),

15. för svensk del och efter hörande av Pensionsmyndigheten och Inspek-

tionen för arbetslöshetsförsäkringen enligt artikel 29 i konventionen mellan
Sverige och Turkiet om social trygghet komma överens med den högsta för-
valtningsmyndigheten i Turkiet om tillämpningsbestämmelser till konventio-
nen, och

16. vara nationell kontaktpunkt enligt Europaparlamentets och rådets direk-

tiv 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om tillämpning av patienträttigheter vid
gränsöverskridande hälso- och sjukvård

2 och fullgöra de uppgifter som en så-

dan kontaktpunkt har enligt artiklarna 6.1 i fråga om samråd, 6.2 i fråga om
samarbete och kontaktuppgifter, 6.4 och 6.5 i direktivet.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2013.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

2 EUT L 88, 4.4.2011, s. 45 (Celex 32011L0024).