SFS 2013:715 Förordning om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2014

130715.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år
2014;

utfärdad den 29 augusti 2013.

Regeringen fastställer prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet en-

ligt 2 kap. 6–8 §§ socialförsäkringsbalken till 44 400 kronor respektive
45 300 kronor för år 2014

1.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet har satts ned med 100 kronor var-
dera i förhållande till prisbasbeloppet respektive det förhöjda prisbasbeloppet för år
2013 (2012:558).

SFS 2013:715

Utkom från trycket
den 10 september 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013