SFS 2013:716 Förordning om inkomstindex för år 2014

130716.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om inkomstindex för år 2014;

utfärdad den 29 augusti 2013.

Regeringen fastställer inkomstindexet enligt 58 kap. 10�12 §§ socialför-

säkringsbalken till 155,61 för år 2014

1.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste förordning i ämnet 2012:559.

SFS 2013:716

Utkom från trycket
den 10 september 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013