SFS 2013:717 Förordning om balanstal för år 2014

130717.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om balanstal för år 2014;

utfärdad den 29 augusti 2013.

Regeringen fastställer balanstalet enligt 58 kap. 14–20 §§ socialförsäk-

ringsbalken till 0,9837 för år 2014

1.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste förordning i ämnet 2012:560.

SFS 2013:717

Utkom från trycket
den 10 september 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013