SFS 2013:718 Förordning om balansindex för år 2014

130718.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om balansindex för år 2014;

utfärdad den 29 augusti 2013.

Regeringen fastställer balansindexet enligt 58 kap. 22�24 §§ socialförsäk-

ringsbalken till 146,84 för år 2014

1.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste förordning i ämnet 2012:561.

SFS 2013:718

Utkom från trycket
den 10 september 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013