SFS 2013:719 Förordning om inkomstbasbelopp för år 2014

130719.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om inkomstbasbelopp för år 2014;

utfärdad den 29 augusti 2013.

Regeringen fastställer inkomstbasbeloppet enligt 58 kap. 26 och 27 §§

socialförsäkringsbalken till 56 900 kronor för år 2014

1.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Inkomstbasbeloppet är höjt med 300 kronor i förhållande till inkomstbasbeloppet för
år 2013 (2012:562).

SFS 2013:719

Utkom från trycket
den 10 september 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013