SFS 2013:721 Förordning om upphävande av Vägverkets föreskrifter (VVFS 2007:660) om avgift för yrkestrafikmärke

130721.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av Vägverkets föreskrifter
(VVFS 2007:660) om avgift för yrkestrafikmärke;

utfärdad den 6 september 2013.

Regeringen föreskriver att Vägverkets föreskrifter (VVFS 2007:660) om

avgift för yrkestrafikmärke ska upphöra att gälla vid utgången av september
2013.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

SFS 2013:721

Utkom från trycket
den 17 september 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013