SFS 2013:723 Förordning om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

130723.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1993:1091) om
assistansersättning;

utfärdad den 12 september 2013.

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (1993:1091) om assistans-

ersättning ska ha följande lydelse.

5 §

1

Schablonbeloppet för assistansersättning enligt 51 kap. 11 § första

stycket socialförsäkringsbalken ska för år 2014 vara 280 kronor per timme.

Försäkringskassan ska senast den 1 mars varje år lämna regeringen förslag

till schablonbelopp för det kommande året. Försäkringskassan ska dess-
förinnan höra Sveriges Kommuner och Landsting i frågan.

Belopp som fastställs enligt 51 kap. 11 § andra eller tredje stycket social-

försäkringsbalken avrundas till närmaste krontal eller, om det slutar på 50 öre,
till närmaste högre krontal.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för assistansersättning som avser tid

före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2013:278.

SFS 2013:723

Utkom från trycket
den 24 september 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013