SFS 2013:724 Förordning om ändring i förordningen (1990:573) om stöd till vissa icke-statliga kulturlokaler

130724.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1990:573) om stöd till
vissa icke-statliga kulturlokaler;

utfärdad den 12 september 2013.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (1990:573) om stöd till vissa

icke-statliga kulturlokaler ska ha följande lydelse.

2 §

1

Boverket prövar frågor om stöd enligt denna förordning. Av 15 § för-

ordningen (2012:546) med instruktion för Boverket framgår att Samlings-
lokaldelegationen avgör ärenden om sådant stöd.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2013.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:231.

SFS 2013:724

Utkom från trycket
den 24 september 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013