SFS 2013:725 Förordning om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

130725.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:396) om
elektronisk kommunikation;

utfärdad den 12 september 2013.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2003:396) om elektronisk

kommunikation ska införas en ny paragraf, 34 c §, av följande lydelse.

34 c §

Post- och telestyrelsen är behörig nationell myndighet enligt kom-

missionens förordning (EU) nr 611/2013 av den 24 juni 2013 om åtgärder till-
lämpliga på anmälan av personuppgiftsbrott enligt Europaparlamentets och
rådets direktiv 2002/58/EG vad gäller personlig integritet och elektronisk
kommunikation

1.

Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2013.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 EUT L 173, 26.6.2013, s. 2 (Celex 32013R0611).

SFS 2013:725

Utkom från trycket
den 24 september 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013