SFS 2013:727 Förordning med instruktion för Folke Bernadotteakademin

130727.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Folke Bernadotteakademin;

utfärdad den 12 september 2013.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 §

Folke Bernadotteakademin har i uppgift att stödja internationell freds-

främjande verksamhet.

Verksamheten ska bidra till att uppfylla regeringens övergripande bistånds-

politiska mål, som en del i genomförandet av Sveriges politik för global ut-
veckling, samt bidra till internationell fred och säkerhet.

2 §

Myndigheten ska samverka med nationella och internationella aktörer

för att uppnå effektivitet och samordning i Sveriges bidrag till internationell
fredsfrämjande verksamhet.

3 §

För att fullgöra sitt uppdrag ska myndigheten

1. rekrytera, förbereda, sända ut och stödja civil personal,
2. bedriva utbildning, samträning och övning, och
3. främja och bedriva erfarenhetshantering, doktrin- och metodutveckling

och forskning som syftar till ett effektivt genomförande av internationella
fredsinsatser.

4 §

Myndighetens uppdrag omfattar insatser på följande områden:

1. internationella konfliktförebyggande, fredsskapande, fredsbevarande,

fredsframtvingande, fredsbyggande och säkerhetsfrämjande insatser,

2. statsbyggande inom ramen för internationella fredsinsatser,
3. säkerhetssektorreform respektive avväpning, demobilisering och återan-

passning av före detta kombattanter,

4. stöd till rättsstatsuppbyggnad och respekt för mänskliga rättigheter,
5. genomförande av FN:s säkerhetsråds resolution 1325 (2000) om kvin-

nor, fred och säkerhet, och

6. multifunktionell och civil-militär samverkan.

5 §

Myndigheten ska vidare

1. vara sammanhållande för det svenska civila personalbidraget till interna-

tionella fredsinsatser där mer än en myndighet berörs,

2. upprätthålla en sammanhållen överblick över de civila kompetenser och

personalkategorier som respektive myndighet kan bidra med eller bidrar med
till internationella fredsinsatser,

SFS 2013:727

Utkom från trycket
den 24 september 2013

background image

2

SFS 2013:727

3. förvalta och besluta om statligt stöd inom området kvinnor, fred och

säkerhet och stöd för information och studier om säkerhetspolitik och freds-
främjande utveckling,

4. förvalta det digitala forskningsarkivet Folke Bernadottesamlingarna,
5. bidra till det internationella samarbetet inom sitt verksamhetsområde,

särskilt med EU, FN, OSSE, Europarådet, Nato och Afrikanska unionen, och
vara nationell kontaktpunkt för detta ändamål,

6. samordna det internationella och nationella arbetet inom International

Forum for the Challenges of Peace Operations,

7. vara nationell kontaktpunkt för civil och multifunktionell utbildnings-

verksamhet inom EU,

8. efter beslut av regeringen kunna erbjuda stöd för medling och dialog i

konfliktlösning, och

9. samråda med andra berörda myndigheter inom ramen för rådet för inter-

nationell fredsfrämjande verksamhet.

Ledning

6 §

Myndigheten leds av en myndighetschef.

7 §

Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst nio

ledamöter.

Anställningar och uppdrag

8 §

Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

9 §

Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

10 §

Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Avgifter

11 §

Myndigheten får ta ut avgifter för utbildningsverksamhet, konferenser

och seminarier. Myndigheten får bestämma avgifternas storlek och disponera
intäkterna i verksamheten.

Myndigheten får i lämplig omfattning och utan att uppnå full kostnadstäck-

ning ta ut avgifter för deltagande i myndighetens kurser och utbildningar.

Tjänsteexport och uppdragsutbildning

12 §

Myndigheten får bedriva tjänsteexport som är direkt kopplad till myn-

dighetens verksamhetsområde och ligger inom ramen för de uppdrag som
anges i denna instruktion eller i någon annan förordning.

Myndigheten får på uppdrag med full kostnadstäckning utföra utbildnings-

verksamhet som är direkt kopplad till myndighetens verksamhetsområde. In-
täkterna disponeras av myndigheten.

background image

3

SFS 2013:727

Undantag från personuppgiftslagen

13 §

Myndigheten får behandla sådana känsliga personuppgifter som avses

i personuppgiftslagen (1998:204) i den utsträckning som det fordras för att
kunna föra ett digitalt forskningsarkiv över svenskt deltagande i fredsinsatser.

Överklagande

14 §

Myndighetens beslut i ärenden om fördelning av bidrag eller annan

finansiering till stöd för insatser får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014, då förordningen

(2007:1218) med instruktion för Folke Bernadotteakademin ska upphöra att
gälla.

På regeringens vägnar

GUNILLA CARLSSON

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013