SFS 2013:728 Förordning om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)

130728.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039);

utfärdad den 12 september 2013.

Regeringen föreskriver att 5 kap. 11 och 18 §§ gymnasieförordningen

(2010:2039) ska ha följande lydelse.

5 kap.

11 §

1

Beslut av Statens skolverk enligt 16 kap. 51 § tredje stycket eller

19 kap. 44 § tredje stycket skollagen (2010:800) ska innehålla uppgift om det
belopp hemkommunen ska betala i interkommunal ersättning. Beslut av Skol-
verket enligt 16 kap. 55 § andra stycket eller 19 kap. 48 § tredje stycket skol-
lagen ska innehålla uppgift om det grundbelopp hemkommunen ska betala.
Beloppen ska varje år räknas upp med det skolindex som har föreskrivits
enligt förordningen (1993:167) om skolindex.

Om det kommer fram uppgifter som inte var kända när beslutet fattades

eller det finns andra särskilda omständigheter, får Skolverket besluta om ett
nytt belopp under beslutets giltighetstid.

18 §

2

Beslut av Statens skolverk enligt 16 kap. 51 § tredje stycket eller

19 kap. 44 § tredje stycket skollagen (2010:800) ska innehålla uppgift om det
belopp hemkommunen ska betala i interkommunal ersättning. Beslut av Skol-
verket enligt 16 kap. 55 § andra stycket eller 19 kap. 48 § tredje stycket skol-
lagen ska innehålla uppgift om det grundbelopp hemkommunen ska betala.
Beloppen ska varje år räknas upp med det skolindex som har föreskrivits
enligt förordningen (1993:167) om skolindex.

Om det kommer fram uppgifter som inte var kända när beslutet fattades

eller det finns andra särskilda omständigheter, får Skolverket besluta om ett
nytt belopp under beslutets giltighetstid.

Denna förordning träder i kraft den 25 oktober 2013.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2012:402.

2 Senaste lydelse 2012:402.

SFS 2013:728

Utkom från trycket
den 24 september 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013