SFS 2013:729 Förordning om ändring i förordningen (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare

130729.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2013:70) om
statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar
karriärsteg för lärare;

utfärdad den 12 september 2013.

Regeringen föreskriver att 11, 14, 18, 19 och 24 §§ förordningen (2013:70)

om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare ska ha
följande lydelse.

11 §

Statsbidraget lämnas för ett år i sänder (bidragsår) i den mån det finns

tillgång på medel. Bidragsåret börjar den 1 juli.

14 §

För en lärare som utsetts till förstelärare eller lektor och som arbetar

mindre än heltid eller inte arbetat som förstelärare eller lektor hela bidragsåret
ska beloppen enligt 12 och 13 §§ reduceras i motsvarande grad.

18 §

Senast tre månader innan bidragsåret börjar ska Statens skolverk fatta

beslut om vilka huvudmän som ska tilldelas statsbidrag ur bidragspotten.
Statsbidrag får tilldelas huvudmän som har färre än 75 elever och som har an-
sökt om bidrag.

Bidragsbeloppet ska vara 85 000 kronor. För en lärare som utsetts till

förstelärare eller lektor och som arbetar mindre än heltid eller inte arbetat som
förstelärare eller lektor hela bidragsåret ska beloppet reduceras i motsvarande
grad.

Första gången bidrag ur bidragspotten ska fördelas ska bidraget fördelas

mellan sökandena så att en geografisk spridning uppnås. Vid efterföljande
bidragstillfällen ska bidrag i första hand tilldelas huvudmän som har fått bi-
drag föregående bidragsår och i andra hand tilldelas huvudmän så att ytter-
ligare geografisk spridning uppnås.

19 §

Senast tre månader innan bidragsåret börjar ska Statens skolverk efter

ansökan av en huvudman som har fått en bidragsram fastställd fatta beslut om
det högsta belopp som enligt andra stycket kan lämnas till huvudmannen i
statsbidrag under bidragsåret.

Bidrag kan lämnas med belopp inom bidragsramen och med belopp utom

bidragsramen. Beloppet inom bidragsramen ska beräknas enligt 20 §. Belop-
pet utom bidragsramen ska beräknas enligt 21–23 §§.

SFS 2013:729

Utkom från trycket
den 24 september 2013

background image

2

SFS 2013:729

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

24 §

Statsbidrag betalas ut av Statens skolverk efter rekvisition två gånger

per bidragsår. Rekvisitionen ska ha kommit in till Skolverket senast den
1 november respektive den 15 maj.

Vid rekvisitionen ska huvudmannen
– ange vilka lärare de har rekvirerat statsbidrag för, och
– intyga att villkoret i 6 § är uppfyllt.
När huvudmannen rekvirerar statsbidrag första gången för en lärare, ska

huvudmannen även intyga att villkoren i 7 eller 8 § är uppfyllda.

1. Denna förordning träder i kraft den 15 november 2013.
2. Bestämmelserna i 14 och 18 §§ i sina nya lydelser tillämpas från och

med den 1 januari 2014. För tid dessförinnan gäller dessa bestämmelser i
deras äldre lydelse.

3. Perioden 1 januari 2014–30 juni 2014 ska vara ett bidragsår. För det

bidragsåret ska

a) beloppet i 12, 17, 18, 21 och 23 §§ respektive 13 § vara 42 500 kronor

respektive 85 000 kronor,

b) samma bidragsbelopp som Statens skolverk fastställt enligt 18 och 19 §§

för bidragsåret 1 juli 2013–31 december 2013 tillämpas, om inte annat följer
av 4, och

c) en rekvisition enligt 24 § första stycket ha kommit in senast den 15 maj.
4. För huvudmän som har minst 75 elever och för vilka det inför bi-

dragsåret 1 juli 2013–31 december 2013 antingen inte har fastställts något bi-
dragsbelopp eller har fastställts ett bidragsbelopp enligt 19 § som är lägre än
huvudmannens bidragsram, ska Skolverket efter ansökan fastställa ett bi-
dragsbelopp för bidragsåret 1 januari 2014–30 juni 2014 med tillämpning av
den bidragsram som Skolverket enligt 17 § fastställt för bidragsåret 1 juli
2013–31 december 2013.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)