SFS 2013:730 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

130730.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i offentlighets- och
sekretessförordningen (2009:641);

utfärdad den 19 september 2013.

Regeringen föreskriver att 7 § offentlighets- och sekretessförordningen

(2009:641) samt bilagan till förordningen ska ha följande lydelse.

7 §

1

Sekretess gäller hos följande myndigheter avseende de undersökningar

som anges nedan för uppgifter som avser en enskilds personliga eller ekono-
miska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde. Föreskrifterna i
24 kap. 8 § första stycket tredje meningen och andra stycket offentlighets-
och sekretesslagen (2009:400) gäller, om inte en längre gående begränsning i
sekretessen anges i det följande.

1 Senaste lydelse 2013:661.

Myndighet

Undersökning

Särskilda begränsningar
i sekretessen

Brottsförebyggande
rådet

kriminologiska undersök-
ningar

Forum för levande
historia

enkätundersökning bland
lärare dels om Förintel-
sen, dels om hedersrelate-
rat våld eller förtryck

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas
personliga förhållanden

undersökningar om ung-
domars attityder till ut-
satta grupper

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas
personliga förhållanden

Företagsskattekom-
mittén (Fi 2011:01)

undersökningar om effek-
ter av förändringar inom
företagsskatteområdet

Kommerskollegium

ekonomiska undersök-
ningar på det handelspoli-
tiska området

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas
ekonomiska förhållan-
den

SFS 2013:730

Utkom från trycket
den 1 oktober 2013

background image

2

SFS 2013:730

Konjunkturinstitutet

undersökningar för fram-
ställning av prognoser om
bruttonationalprodukten

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas
ekonomiska förhållan-
den

undersökningar inom det
miljöekonomiska området

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas
ekonomiska förhållan-
den

undersökningar av effek-
ter av ändrade skatter och
transfereringar och av
andra åtgärder inom de
finans-, arbetsmarknads-,
utbildnings-, miljö-,
energi- och klimatpoli-
tiska områdena

undersökningar av arbets-
marknaden och lönebild-
ningen

Konsumentverket

undersökningar av pro-
duktrelaterade olycksfall

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas
personliga förhållanden

Myndigheten för vård-
analys

undersökningar om vår-
dens och omsorgens funk-
tionssätt samt om effekti-
viteten i statliga åtagan-
den och verksamheter
inom vård och omsorg

utvärderingar av informa-
tion om vård och omsorg
som lämnas till enskilda
samt av statliga reformer
och andra statliga initiativ
inom vård och omsorg

Myndigheten för
yrkeshögskolan

undersökningar om ut-
bildningar inom myndig-
hetens ansvarsområde och
om sökandefrekvensen
och arbetsmarknadsutfal-
let när det gäller sådana
utbildningar

background image

3

SFS 2013:730

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)

undersökningar om stude-
randes bakgrund och de-
ras vägval efter studierna

Månadsuppgiftsutred-
ningen (S 2009:08)

undersökning om effek-
ter av administrativa för-
ändringar inom skatte-
och socialavgiftsområdet
samt de offentliga väl-
färdssystemen

Utredningen om do-
kumentation och stöd
till enskilda som ut-
satts för övergrepp
och vanvård inom den
sociala barnavården
(S 2006:05)

undersökningar rörande
övergrepp och vanvård av
enskilda vid institutioner
och familjehem inom den
sociala barnavården

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas
personliga förhållanden

Utredningen om ton-
nageskatt och andra
stöd för sjöfartsnä-
ringen (Fi 2013:01)

undersökningar om rede-
riernas skatte- och bokfö-
ringsvariabler och om
brutto- och nettotonnage
på rederiers fartyg

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas
ekonomiska förhållan-
den

Utredningen om ut-
värdering av förbudet
mot köp av sexuell
tjänst (Ju 2008:09)

undersökning om till-
lämpningen av bestäm-
melsen om straff för köp
av sexuell tjänst i dess nu-
varande och tidigare ly-
delse

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas
personliga förhållanden

background image

4

SFS 2013:730

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Bilaga

2

Sakregister till bilagan

Siffrorna avser punkter i bilagan

Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i sekre-
tessen

137. utredning med anledning av en an-
sökan om att utses till ett tekniskt bedöm-
ningsorgan enligt 4 kap. 5 § plan- och
byggförordningen (2011:338)

2 Senaste lydelse 2013:710.

Bolag, statligt

10

Boverket 65,

137

Brandfarliga varor

56

Strålsäkerhetsmyndigheten

9

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

12, 137

Styrgruppen för Food from Sweden

9

Teknisk kontroll

12

Tekniskt bedömningsorgan

137

Tekniskt bistånd

19