SFS 2013:731 Förordning om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2014

130731.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om uppräkningsfaktorer vid beräkning av
preliminära kommunalskattemedel för 2014;

utfärdad den 19 september 2013.

Regeringen föreskriver att följande uppräkningsfaktorer ska användas vid

beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2014 enligt 4 § lagen
(1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets
utdebitering av skatt, m.m.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

Inkomstår

Uppräkningsfaktor

2013

1,039

2014

1,027

SFS 2013:731

Utkom från trycket
den 1 oktober 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013