SFS 2013:732 Förordning om ändring i förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

130732.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:481) om stöd för
landsbygdsutvecklingsåtgärder;

utfärdad den 19 september 2013.

Regeringen föreskriver att punkt 7 i övergångsbestämmelserna till förord-

ningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder ska ha följande
lydelse.

7.

1

Ett åtagande enligt 2 kap. 1 § första stycket som har ingåtts under

2007 eller 2008 får efter ansökan från stödmottagaren förlängas till utgången
av 2013. Om stödmottagaren avstår från att förlänga åtagandet får ett nytt
motsvarande åtagande inte ingås under 2012 eller 2013.

Detta gäller dock inte för åtaganden som avser
1. skötsel av våtmarker enligt 13 §,
2. regionalt prioriterade ersättningar för restaurering av slåtterängar och be-

tesmarker, bränning och mångfaldsträda enligt 16 §, eller

3. miljöskyddsåtgärder enligt 24 §.
Ett åtagande enligt 2 kap. 1 § första stycket som gäller sådana åtgärder eller

sådan odling som avses i 2 kap. 11 §, 12 §, 26–27 §§, 28 och 29 §§ får efter
ansökan från stödmottagaren förlängas till utgången av 2014. Om stödmotta-
garen avstår från att förlänga åtagandet får ett nytt motsvarande åtagande inte
ingås under 2014.

Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2013.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:2038.

SFS 2013:732

Utkom från trycket
den 1 oktober 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013