SFS 2013:733 Lag om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ

130733.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:595) om
europakooperativ;

utfärdad den 26 september 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 36 och 40 §§ samt rubriken närmast

före 36 § lagen (2006:595) om europakooperativ ska ha följande lydelse.

Sammankallande av föreningsstämma genom Bolagsverkets försorg

36 § Om en föreningsstämma som ska hållas enligt SCE-förordningen, lagen
(1987:667) om ekonomiska föreningar, stadgarna eller ett stämmobeslut inte
sammankallas på föreskrivet sätt, ska Bolagsverket efter ansökan genast kalla
till föreningsstämma. Om kallelse inte kan ske på det sätt som anges i 7 kap. 8 §
lagen om ekonomiska föreningar, får Bolagsverket kalla till föreningsstämma
på något annat lämpligt sätt. En ansökan får göras av en ledamot i förvaltnings-
organet, ledningsorganet eller tillsynsorganet, den verkställande direktören, en
revisor eller en föreningsmedlem. Europakooperativet ska ersätta kostnaderna
för kallelsen.

40 §

2

Bolagsverkets beslut att avskriva en anmälan om registrering eller att

vägra registrering får överklagas till allmän förvaltningsdomstol inom två må-
nader från dagen för beslutet. Detsamma gäller verkets beslut i ett tillståndsä-
rende enligt 16 §, verkets beslut om att vägra utfärda ett intyg enligt 8 eller 20 §
samt verkets beslut enligt 36 eller 39 §. Prövningstillstånd krävs vid överkla-
gande till kammarrätten.

Finansinspektionens beslut i ett ärende enligt 6 eller 13 § och Skatteverkets

beslut om hinder mot flyttning av säte enligt 16 a § får överklagas till allmän
förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammar-
rätten.

Bolagsverkets beslut i ett ärende enligt 37 § får överklagas till allmän dom-

stol i den ort där lednings- eller förvaltningsorganet har sitt säte. Ett beslut en-
ligt 37 § första stycket får överklagas inom tre veckor från den dag då europa-
kooperativet fick del av beslutet. Ett beslut enligt 37 § andra stycket får över-
klagas inom tre veckor från dagen för beslutet.

Vid överklagande enligt tredje stycket gäller lagen (1996:242) om dom-

stolsärenden.

1 Prop. 2012/13:166, bet. 2012/13:CU22, rskr. 2013/14:1.

2 Senaste lydelse 2009:714. Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

SFS 2013:733

Utkom från trycket
den 8 oktober 2013

background image

2

SFS 2013:733

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2013.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av beslut som läns-

styrelsen har meddelat före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Danelius
(Justitiedepartementet)