SFS 2013:734 Lag om ändring i lagen (2004:575) om europabolag

130734.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:575) om europabolag;

utfärdad den 26 september 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 28 och 32 §§ samt rubriken närmast

före 28 § lagen (2004:575) om europabolag ska ha följande lydelse.

Sammankallande av bolagsstämma genom Bolagsverkets försorg

28 §

2

Om en bolagsstämma som ska hållas enligt SE-förordningen, aktiebo-

lagslagen (2005:551), bolagsordningen eller ett stämmobeslut inte sammankal-
las på föreskrivet sätt, ska Bolagsverket efter ansökan genast kalla till bolags-
stämma. Om kallelse inte kan ske på det sätt som anges i 7 kap. 23 § aktiebo-
lagslagen, får Bolagsverket kalla till bolagsstämma på något annat lämpligt sätt.
En ansökan får göras av en ledamot i förvaltningsorganet, ledningsorganet eller
tillsynsorganet, den verkställande direktören, en revisor eller en aktieägare.
Europabolaget ska ersätta kostnaderna för kallelsen.

32 §

3

Bolagsverkets beslut att avskriva en anmälan om registrering eller att

vägra registrering får överklagas till allmän förvaltningsdomstol inom två må-
nader från dagen för beslutet. Detsamma gäller verkets beslut i ett tillstånds-
ärende enligt 11 §, verkets beslut om att vägra att utfärda ett intyg enligt 6 eller
15 § samt verkets beslut enligt 28 eller 31 §. Prövningstillstånd krävs vid över-
klagande till kammarrätten.

Finansinspektionens beslut enligt 9 b § och Skatteverkets beslut om hinder

mot flyttning av säte enligt 11 a § får överklagas till allmän förvaltningsdom-
stol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Bolagsverkets beslut i ett ärende enligt 29 § får överklagas till allmän dom-

stol i den ort där lednings- eller förvaltningsorganet har sitt säte. Ett beslut en-
ligt 29 § första stycket får överklagas inom tre veckor från den dag då bolaget
fick del av beslutet. Ett beslut enligt 29 § andra stycket får överklagas inom
tre veckor från dagen för beslutet.

Vid överklagande enligt tredje stycket gäller lagen (1996:242) om dom-

stolsärenden.

1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2013.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av beslut som läns-

styrelsen har meddelat före ikraftträdandet.

1 Prop. 2012/13:166, bet. 2012/13:CU22, rskr. 2013/14:1.

2 Senaste lydelse 2005:935.

3 Senaste lydelse 2010:2068. Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

SFS 2013:734

Utkom från trycket
den 8 oktober 2013

background image

2

SFS 2013:734

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Danelius
(Justitiedepartementet)