SFS 2013:735 Lag om ändring i revisorslagen (2001:883)

130735.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i revisorslagen (2001:883);

utfärdad den 26 september 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om revisorslagen (2001:883)2

dels att 16 § ska upphöra att gälla,
dels att 11 och 16 a §§ ska ha följande lydelse.

11 §

3

En revisor får utöva revisionsverksamhet i ett handelsbolag eller i ett

aktiebolag endast om följande fyra villkor är uppfyllda:

1. Bolaget är inte i konkurs eller likvidation.
2. Bolaget ägs av revisorer eller av ett eller flera registrerade revisionsbo-

lag.

3. Bolagets styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, verkställande direktör,

vice verkställande direktör, firmatecknare och prokurister är revisorer.

4. Bolaget är redbart och i övrigt lämpat att utöva revisionsverksamhet i.
Vid tillämpningen av första stycket 2 ska med en revisors direkta ägande

jämställas indirekt ägande genom ett eller flera handelsbolag eller aktiebolag
som uppfyller följande tre villkor (ägarbolag):

1. Bolaget ägs av revisorer eller av ett eller flera registrerade revisionsbo-

lag eller av andra ägarbolag.

2. Bolaget utövar inte någon annan verksamhet än
a) revisionsverksamhet,
b) verksamhet som har ett naturligt samband med revisionsverksamhet

eller

c) ägande av revisionsföretag eller annat ägarbolag.
3. Bolagets styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, verkställande direktör,

vice verkställande direktör, firmatecknare och prokurister är revisorer.

Trots första och andra styckena får revisionsverksamhet också bedrivas en-

ligt de villkor för registrerade revisionsbolag som föreskrivs i 13–15 §§.

Det som sägs i första stycket 3 och andra stycket 3 avser inte styrelseleda-

möter och styrelsesuppleanter som är utsedda enligt lagen (1987:1245) om
styrelserepresentation för de privatanställda.

16 a §

4

Vid tillämpningen av 11 § första stycket 2 och 3 samt andra stycket,

13 § andra stycket, 14 § andra stycket samt 15 § ska med revisor jämställas en
annan fysisk person som har godkänts att utföra lagstadgad revision i en annan
stat inom EES än Sverige.

1 Prop. 2012/13:166, bet. 2012/13:CU22, rskr. 2013/14:1.

2 Senaste lydelse av 16 § 2009:564.

3 Senaste lydelse 2009:564.

4 Senaste lydelse 2009:564.

SFS 2013:735

Utkom från trycket
den 8 oktober 2013

background image

2

SFS 2013:735

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Vid tillämpningen av 11 § första stycket 2 och andra stycket 1, 13 § andra

stycket och 14 § andra stycket 1 ska med registrerat revisionsbolag jämställas
ett företag som har godkänts att utföra lagstadgad revision i en annan stat
inom EES än Sverige.

1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2013.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ärenden enligt den upphävda

16 § som har inletts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Danelius
(Justitiedepartementet)