SFS 2013:736 Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

130736.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar;

utfärdad den 26 september 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 kap. 7 §, 8 kap. 2, 6, 9, 17 och

18 §§, 11 kap. 15 §, 12 kap. 18 § samt 15 kap. 6 § lagen (1987:667) om eko-
nomiska föreningar ska ha följande lydelse.

7 kap.

7 §

Styrelsen kallar till föreningsstämma.

Om en föreningsstämma som ska hållas enligt denna lag, stadgarna eller ett

stämmobeslut inte sammankallas på föreskrivet sätt, ska Bolagsverket efter
ansökan genast kalla till föreningsstämma i enlighet med 8 §. Om kallelse inte
kan ske på det sätt som anges i 8 §, får Bolagsverket kalla till förenings-
stämma på något annat lämpligt sätt. En ansökan får göras av en styrelseleda-
mot, den verkställande direktören, en revisor eller en röstberättigad. Före-
ningen ska ersätta kostnaderna för kallelsen.

8 kap.

2 §

Varje röstberättigad har rätt att föreslå att det hos Bolagsverket begärs

att en revisor (medrevisor) utses att delta i revisionen tillsammans med de öv-
riga revisorerna. Förslaget ska framställas på en föreningsstämma där revi-
sorsval ska ske eller där förslaget enligt kallelsen till stämman ska behandlas.
Om förslaget har biträtts av minst en tiondel av samtliga röstberättigade eller
en tredjedel av de på stämman närvarande röstberättigade, ska styrelsen inom
en vecka ansöka hos Bolagsverket om att en medrevisor utses. Om styrelsen
försummar detta, får varje röstberättigad göra en sådan ansökan. Medrevisorn
ska tjänstgöra för tiden till och med ordinarie föreningsstämma under nästa
räkenskapsår.

Innehavare av förlagsandelar kan begära hos styrelsen att en medrevisor ut-

ses. Om detta begärs av innehavare som företräder förlagsinsatser till ett sam-
manlagt belopp motsvarande minst en tiondel av det totalt inbetalda insatska-
pitalet, ska styrelsen inom två månader ansöka hos Bolagsverket om att en
medrevisor utses. Om styrelsen försummar detta, får varje innehavare av en
förlagsandel göra en sådan ansökan.

1 Prop. 2012/13:166, bet. 2012/13:CU22, rskr. 2013/14:1.

SFS 2013:736

Utkom från trycket
den 8 oktober 2013

background image

2

SFS 2013:736

6 §

I fråga om andra föreningar än dem som avses i 5 § får Bolagsverket,

om det är påkallat av särskilda omständigheter, besluta att minst en revisor
ska vara auktoriserad revisor eller godkänd revisor.

Om det finns skäl till det, får Bolagsverket samtidigt utse en auktoriserad

revisor eller en godkänd revisor att delta i revisionen tillsammans med övriga
revisorer. Uppdragstiden för revisorn ska bestämmas så att uppdraget upphör
när en annan behörig revisor har blivit utsedd i föreskriven ordning.

Innan Bolagsverket meddelar ett beslut som avses i denna paragraf, ska

föreningen ges tillfälle att yttra sig.

9 §

Efter ansökan ska Bolagsverket utse en behörig revisor, om

1. någon auktoriserad revisor eller godkänd revisor inte är utsedd enligt 5 §

första–tredje styckena,

2. en revisor är obehörig enligt 3 § första stycket eller 7 § första eller andra

stycket, eller

3. en bestämmelse i stadgarna om antalet revisorer eller om revisors behö-

righet har åsidosatts.

Var och en kan göra en ansökan enligt första stycket. Styrelsen är skyldig

att göra en ansökan, om inte rättelse utan dröjsmål sker genom den som utser
revisor.

Om föreningsstämman, trots en begäran enligt 5 § femte stycket, inte har

utsett någon auktoriserad eller godkänd revisor och om en röstberättigad inom
en månad från föreningsstämman ansöker om det hos Bolagsverket, ska Bo-
lagsverket utse en sådan revisor.

Ett förordnande enligt denna paragraf ska meddelas efter det att föreningen

har hörts och avse tiden till dess att en annan revisor har blivit utsedd i före-
skriven ordning. Vid förordnande på grund av att en revisor är obehörig enligt
3 § första stycket eller 7 § första eller andra stycket ska Bolagsverket entle-
diga den obehöriga revisorn.

17 §

Varje röstberättigad kan föreslå att Bolagsverket ska utse granskare för

särskild granskning av föreningens förvaltning och räkenskaper under viss
förfluten tid eller av vissa åtgärder eller förhållanden i föreningen.

Förslaget ska framställas på en ordinarie föreningsstämma eller på en

stämma där ärendet enligt kallelsen ska behandlas. Om förslaget har biträtts
av minst en tiondel av samtliga röstberättigade eller en tredjedel av de närva-
rande röstberättigade, ska styrelsen inom en vecka ansöka hos Bolagsverket
om att granskare ska utses. Om styrelsen försummar detta, får varje röstberät-
tigad göra en sådan ansökan. Bolagsverket får utse en eller flera granskare.

Innehavare av förlagsandelar kan begära hos styrelsen att granskare utses.

Om detta begärs av innehavare som företräder förlagsinsatser till ett samman-
lagt belopp motsvarande minst en tiondel av det totalt inbetalda insatskapita-
let, ska styrelsen inom två månader ansöka hos Bolagsverket om att granskare
utses. Om styrelsen försummar detta, får varje innehavare av en förlagsandel
göra en sådan ansökan. Bolagsverket får utse en eller flera granskare.

Det som sägs i 3 § första och tredje styckena, 4, 7, 11, 15 och 16 §§ samt

13 kap. 2 och 4–6 §§ om revisor ska tillämpas även i fråga om granskare.

Ett yttrande över granskningen ska avges till föreningsstämman. Yttrandet

ska hållas tillgängligt för och sändas till medlemmar och andra röstberätti-
gade enligt 7 kap. 8 § fjärde stycket samt läggas fram på stämman. På samma

background image

3

SFS 2013:736

sätt ska yttrandet dessutom hållas tillgängligt för och sändas till innehavare av
förlagsandelar, om granskaren har utsetts på begäran av en sådan innehavare.

18 §

2

En förening som enligt 5 § första eller tredje stycket eller enligt Bo-

lagsverkets beslut ska ha en auktoriserad eller en godkänd revisor, ska för
registrering anmäla vem som har utsetts till revisor. Anmälan behöver inte
göras om revisorn har utsetts av Bolagsverket.

Anmälan ska innehålla uppgift om revisorns postadress. Om postadressen

avviker från revisorns hemvist, ska även hemvisten anges. Anmälan ska
vidare innehålla uppgift om revisorns personnummer eller, om sådant saknas,
födelsedatum. Om revisorn är ett registrerat revisionsbolag, ska anmälan även
innehålla uppgift om bolagets organisationsnummer och om vem som är hu-
vudansvarig för revisionen.

Anmälan ska göras första gången genast efter det att skyldighet för före-

ningen att ha en auktoriserad eller en godkänd revisor har uppkommit och
därefter genast efter det att någon ändring har inträffat i ett förhållande som
har anmälts eller ska anmälas för registrering. Om skyldigheten att ha en auk-
toriserad eller en godkänd revisor enligt 5 § första eller tredje stycket eller 6 §
första stycket upphör, ska detta anmälas senast när föreningen har valt en ny
revisor.

Rätt att göra anmälan har även den som anmälan gäller.

11 kap.

15 §

När likvidatorerna har lagt fram slutredovisningen, är föreningen upp-

löst. Detta förhållande ska genast anmälas för registrering.

En tiondel av samtliga röstberättigade kan dock begära hos likvidatorerna

att en föreningsstämma sammankallas för att behandla frågan om huruvida
talan ska väckas enligt 13 kap. 5 §. I så fall ska 7 kap. 7 § andra stycket till-
lämpas.

Om likvidatorerna finner att föreningen är på obestånd och inte kan betala

likvidationskostnaderna, ska de ansöka om att föreningen försätts i konkurs.

12 kap.

18 §

3

När en anmälan om fusion enligt 17 § registreras, inträder följande rätts-

verkningar.

1. Överlåtande förenings tillgångar och skulder med undantag för skade-

ståndsanspråk enligt 13 kap. 1–3 §§ som har samband med fusionen övergår
till den övertagande föreningen.

2. Överlåtande förening upplöses.
3. Vid kombination: den övertagande föreningen anses bildad.
4. Medlemmarna i överlåtande förening blir medlemmar i den övertagande

föreningen.

Trots första stycket kan en tiondel av samtliga röstberättigade i en överlå-

tande förening hos styrelsen begära att en föreningsstämma sammankallas för
att behandla frågan om huruvida talan ska väckas enligt 13 kap. 5 §. I så fall ska
7 kap. 7 § andra stycket tillämpas.

2 Senaste lydelse 2006:868.

3 Senaste lydelse 2008:3.

background image

4

SFS 2013:736

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Om stämman beslutar att väcka talan enligt andra stycket, ska den sam-

tidigt besluta att föreningen ska träda i likvidation. Vid genomförandet av lik-
vidationen ska 11 kap. tillämpas. Likvidatorerna behöver dock inte ansöka
om kallelse på okända borgenärer.

15 kap.

6 §

4

Myndighets beslut i tillståndsärenden enligt 6 kap. 3 eller 4 §, 8 kap. 3–

5 §§ eller 10 kap. 6 § femte stycket får överklagas till regeringen.

Ett beslut av Bolagsverket som innebär att anmälan har skrivits av eller re-

gistrering har vägrats enligt 4 § andra stycket överklagas till allmän förvalt-
ningsdomstol inom två månader från dagen för beslutet. Detsamma gäller ett
beslut av Bolagsverket som avses i 4 a §, 7 kap. 7 §, 8 kap. 2, 6, 9 eller 17 §,
11 kap. 18 §, 12 kap. 19 § eller 16 kap. 2 § samt beslut i ett tillståndsärende
enligt 12 kap. 11 § eller beslut att vägra utfärda ett intyg enligt 12 kap. 36 §.

Skatteverkets beslut enligt 12 kap. 13 § om hinder mot verkställande av

fusionsplan överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2013.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av beslut som läns-

styrelsen har meddelat före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Danelius
(Justitiedepartementet)

4 Senaste lydelse 2008:3.