SFS 2013:737 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

130737.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i aktiebolagslagen (2005:551);

utfärdad den 26 september 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om aktiebolagslagen (2005:551)

dels att 31 kap. 4 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 31 kap. 4 § ska utgå,
dels att 7 kap. 17 §, 9 kap. 8–9 a, 25–27 och 47 §§, 10 kap. 22 §,

31 kap. 2 och 8 §§ samt rubriken närmast före 9 kap. 25 § ska ha följande ly-
delse.

7 kap.

17 §

Styrelsen kallar till bolagsstämma.

Om en bolagsstämma som ska hållas enligt denna lag, bolagsordningen

eller ett stämmobeslut inte sammankallas på föreskrivet sätt, ska Bolagsverket
efter ansökan genast kalla till bolagsstämma i enlighet med 18–24 §§. Om
kallelse inte kan ske på det sätt som anges i 23 §, får Bolagsverket kalla till
bolagsstämma på något annat lämpligt sätt. En ansökan får göras av en styrel-
seledamot, den verkställande direktören, en revisor eller en aktieägare. Bola-
get ska ersätta kostnaderna för kallelsen.

9 kap.

8 §

2

En revisor väljs av bolagsstämman.

Om bolaget ska ha flera revisorer, får det i bolagsordningen föreskrivas att

en eller flera av dem, dock inte alla, ska utses på annat sätt än genom val på
bolagsstämma.

I ett bolag som avses i 2 § 4 lagen (2002:1022) om revision av statlig verk-

samhet m.m. får Riksrevisionen utse en eller flera revisorer att delta i revisio-
nen tillsammans med övriga revisorer.

I 9, 9 a, 25 och 26 §§ finns bestämmelser om att Bolagsverket i vissa fall

ska utse en revisor.

9 §

En aktieägare får föreslå att en revisor som utses av Bolagsverket ska

delta i revisionen tillsammans med övriga revisorer.

Förslaget ska framställas på en bolagsstämma där revisorsval ska ske eller

förslaget enligt kallelsen till bolagsstämman ska behandlas. Om förslaget bi-
träds av ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget eller till minst

1 Prop. 2012/13:166, bet. 2012/13:CU22, rskr. 2013/14:1.

2 Senaste lydelse 2010:834.

SFS 2013:737

Utkom från trycket
den 8 oktober 2013

background image

2

SFS 2013:737

en tredjedel av de aktier som är företrädda vid stämman och om någon aktie-
ägare ansöker om det hos Bolagsverket, ska Bolagsverket utse en revisor.

Bolagsverket ska ge bolagets styrelse tillfälle att yttra sig innan verket utser

en revisor. Beslutet ska avse tiden till och med nästa årsstämma.

9 a §

3

Om ett bolag i ett fall som avses i 1 § andra stycket inte har någon re-

visor, får en aktieägare föreslå att Bolagsverket ska utse en revisor. I så fall
gäller 9 § andra och tredje styckena.

Bolagsverkets förordnande av revisor

25 §

4

Efter ansökan ska Bolagsverket utse en revisor när

1. auktoriserad revisor eller godkänd revisor inte är utsedd enligt 12, 13, 14

eller 15 §, trots att detta ska ske,

2. revisorn är obehörig enligt 10 eller 17 § och det inte finns någon behörig

revisorssuppleant, eller

3. en bestämmelse i bolagsordningen om antalet revisorer eller om revi-

sorns behörighet inte har följts.

En ansökan enligt första stycket får göras av var och en. Styrelsen är skyl-

dig att göra en ansökan, om det inte snarast möjligt utses en ny revisor genom
den som enligt 8 § har rätt att utse revisor.

26 §

5

Om bolagsstämman, trots en begäran enligt 16 §, inte har utsett någon

auktoriserad revisor och om en aktieägare inom en månad från bolagsstäm-
man ansöker om det hos Bolagsverket, ska Bolagsverket utse en sådan revi-
sor.

27 §

Bolagsverket ska ge bolagets styrelse tillfälle att yttra sig innan verket

beslutar i ett ärende enligt 25 eller 26 §. Förordnandet ska avse tiden till dess
en annan revisor har blivit utsedd på föreskrivet sätt.

Vid förordnande enligt 25 § första stycket 2 ska Bolagsverket entlediga den

obehöriga revisorn.

47 §

Bolaget ska för registrering i aktiebolagsregistret anmäla vem som har

utsetts till revisor. Anmälan behöver inte göras om revisorn har utsetts av Bo-
lagsverket.

Anmälan ska innehålla uppgift om revisorns postadress. Om postadressen

avviker från revisorns hemvist, ska även hemvisten anges. Anmälan ska vi-
dare innehålla uppgift om revisorns personnummer eller, om sådant saknas,
födelsedatum. Om revisorn är ett registrerat revisionsbolag, ska anmälan även
innehålla uppgift om bolagets organisationsnummer och om vem som är hu-
vudansvarig för revisionen.

Rätt att göra anmälan har även den som anmälan gäller.

10 kap.

22 §

Ett förslag enligt 21 § ska framställas på en ordinarie bolagsstämma

eller på den bolagsstämma där ärendet enligt kallelsen till bolagsstämman ska

3 Senaste lydelse 2010:834.

4 Senaste lydelse 2010:834.

5 Senaste lydelse 2013:218.

background image

3

SFS 2013:737

behandlas. Om förslaget biträds av ägare till minst en tiondel av samtliga
aktier i bolaget eller till minst en tredjedel av de aktier som är företrädda vid
bolagsstämman, ska Bolagsverket efter ansökan av en aktieägare utse en eller
flera särskilda granskare. Bolagsverket ska ge bolagets styrelse tillfälle att
yttra sig innan någon särskild granskare utses.

Följande bestämmelser ska tillämpas på en särskild granskare:
7 § om tillhandhållande av upplysningar m.m.,
9 § om obehörighetsgrunder,
10 och 11 §§ om jäv,
15 § om närvaro vid bolagsstämma,
16 § om tystnadsplikt,
17 och 18 §§ om upplysningsplikt samt
9 kap. 19 § om revisionsbolag.

31 kap.

2 §

6

Följande beslut av Bolagsverket överklagas till allmän förvaltnings-

domstol:

1. beslut i ärenden enligt 7 kap. 17 §, 9 kap. 9, 9 a, 25, 26 eller 27 § eller

10 kap. 22 §,

2. beslut i tillståndsärenden enligt 20 kap. 23 §, 23 kap. 20 eller 33 § eller

24 kap. 22 §,

3. beslut enligt 23 kap. 27 eller 35 § eller 24 kap. 29 § att förklara att frågan

om fusion eller delning har fallit,

4. beslut att vägra utfärda ett intyg enligt 23 kap. 46 §,
5. beslut enligt 27 kap. 2 § att skriva av en anmälan om registrering eller

vägra registrering,

6. beslut att avregistrera företrädare enligt 27 kap. 6 §,
7. beslut i ärenden enligt 28 kap. 5 § andra stycket,
8. beslut att förelägga eller döma ut vite enligt 30 kap. 3 §.
Skrivelsen med överklagande ska ges in till Bolagsverket inom två måna-

der från dagen för beslutet.

8 §

7

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten i mål som

avses i 2, 5 a eller 6 §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2013.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av beslut som läns-

styrelsen har meddelat före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Danelius
(Justitiedepartementet)

6 Senaste lydelse 2008:12.

7 Senaste lydelse 2008:12.

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013