SFS 2013:738 Förordning om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)

130738.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559);

utfärdad den 26 september 2013.

Regeringen föreskriver att det i aktiebolagsförordningen (2005:559) ska in-

föras en ny paragraf, 2 kap. 15 c §, av följande lydelse.

2 kap.

15 c § När Bolagsverket utser en revisor enligt 9 kap. 9, 9 a, 25 eller 26 §
aktiebolagslagen (2005:551) ska uppgifter enligt 9 kap. 47 § samma lag an-
tecknas i aktiebolagsregistret.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Anders Ahlgren
(Justitiedepartementet)

SFS 2013:738

Utkom från trycket
den 8 oktober 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013