SFS 2013:739 Förordning om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer

130739.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1995:665) om
revisorer;

utfärdad den 26 september 2013.

Regeringen föreskriver att 24 § förordningen (1995:665) om revisorer ska

ha följande lydelse.

24 §

1

För prövning av frågor enligt följande bestämmelser ska sökanden be-

tala en avgift: 4 § andra stycket, 6 § andra stycket, 8 § andra stycket, 12 §
andra stycket, 13 § andra stycket, 22 §, 25 § andra stycket och 27 § andra
stycket revisorslagen (2001:883). I fråga om avgiftens storlek m.m. gäller be-
stämmelserna i 9–14 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass 2
ska tillämpas.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 2013.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ärenden enligt den upphävda

16 § revisorslagen (2001:883) som har inletts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Anders Ahlgren
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2013:226.

SFS 2013:739

Utkom från trycket
den 8 oktober 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013