SFS 2013:740 Förordning om ändring i förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar

130740.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1987:978) om
ekonomiska föreningar;

utfärdad den 26 september 2013.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (1987:978) om ekonomiska

föreningar ska införas en ny paragraf, 18 b §, av följande lydelse.

18 b §

När Bolagsverket utser en revisor enligt 8 kap. 2, 6 eller 9 § lagen

(1987:667) om ekonomiska föreningar ska uppgifter enligt 8 kap. 18 § samma
lag antecknas i föreningsregistret.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Anders Ahlgren
(Justitiedepartementet)

SFS 2013:740

Utkom från trycket
den 8 oktober 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013