SFS 2013:741 Regeringens beslut om fastställelse av ändring i stadgarna för Sveriges advokatsamfund

130741.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Regeringens beslut
om fastställelse av ändring i stadgarna för Sveriges
advokatsamfund;

meddelat den 19 september 2013.

Sveriges advokatsamfund har den 14 juni 2013 beslutat om ändring i 5, 6,

10, 11, 17, 29 och 47 §§ i samfundets stadgar.

1 Samfundet har begärt att rege-

ringen ska fastställa ändringarna.

Regeringen fastställer att 5, 6, 10, 11, 17, 29 och 47 §§ i stadgarna för Sve-

riges advokatsamfund får följande lydelse.

5 §

Samfundets styrelse består av ordförande, vice ordförande och 18 andra

ledamöter. Ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter väljs i nu
nämnd ordning vid ordinarie fullmäktigemöte för två år, räknat från och med
närmast följande 1 juli. Vartannat år utses ordförande, vice ordförande och
åtta andra ledamöter, vartannat år tio ledamöter.

Vid val av andra ledamöter än ordförande och vice ordförande ska hänsyn

tas till önskvärdheten av att samfundets samtliga avdelningar blir företrädda.

Den som vid utgången av den valperiod som han eller hon utsetts för kom-

mer att ha varit ledamot i styrelsen under sex år i följd utan att ha varit ordfö-
rande eller vice ordförande, får inte för en tidigare period än den som börjar
två år därefter utses till någon annan befattning inom styrelsen än som ordfö-
rande eller vice ordförande.

Om en ledamot i styrelsen väljs till ledamot av disciplinnämnden och tar

emot detta uppdrag, ska han eller hon frånträda sitt uppdrag i styrelsen.

6 §

Om en ledamot i styrelsen avgår före utgången av den valperiod som

han eller hon valts för, ska nödvändigt val av ersättare för återstoden av perio-
den genomföras.

Ett sådant ersättningsval får förrättas vid ett extra fullmäktigemöte men får

också anstå till närmaste ordinarie fullmäktigemöte efter avgången. Den som
valts träder omedelbart i tjänst.

10 §

Styrelsen sammanträder, när ordföranden finner det lämpligt eller

minst fyra styrelseledamöter begär det, på en ort som styrelsen eller ordföran-
den bestämmer.

Kallelse med föredragningslista ska i god tid före sammanträde sändas till

styrelsens ledamöter.

1 Se 1963:580.

SFS 2013:741

Utkom från trycket
den 8 oktober 2013

background image

2

SFS 2013:741

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Styrelsens ledamöter är inte berättigade till annan ersättning än för sina

reseutgifter enligt de grunder som fullmäktige fastställt.

11 §

Styrelsen är beslutsför när minst sju ledamöter är närvarande.

Beslut inom styrelsen fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller

den mening som ordföranden biträder, utom vid val som i sådant fall avgörs
genom lottning.

Styrelsens protokoll justeras av ordföranden och en ledamot.

17 §

Samfundet ska ha kansli i Stockholm under ledning av en general-

sekreterare som är anställd i samfundets tjänst.

Till generalsekreterare får utses endast den som är advokat.
Generalsekreteraren är inte valbar till ledamot i styrelsen eller disciplin-

nämnden och inte heller till ledamot eller suppleant i fullmäktige.

29 §

2

Varje avdelning utser efter antalet av sina ledamöter vid närmast före-

gående årsskifte en ledamot av samfundets fullmäktige för varje påbörjad
femtiondedel av antalet samfundsledamöter vid samma tid. Utlandsavdel-
ningen utser dock minst två och andra avdelningar minst sex ledamöter.

En avdelning väljer lika många suppleanter som ledamöter.
Ledamöter och suppleanter i fullmäktige väljs för ett år i sänder, räknat

från och med närmast följande 1 maj. Den som vid utgången av den valperiod
som han eller hon utsetts för kommer att ha varit ledamot av fullmäktige un-
der sex år i följd, får inte för en tidigare period än den som börjar två år där-
efter utses till ledamot eller suppleant i fullmäktige.

En ledamot i samfundets styrelse är inte valbar till ledamot eller suppleant i

fullmäktige. Om ledamot eller suppleant i fullmäktige som har utsetts av en
avdelning väljs till ledamot i styrelsen och tar emot detta uppdrag, ska han
eller hon frånträda sitt uppdrag i fullmäktige.

47 §

3

En ledamot i styrelsen eller av disciplinnämnden, generalsekreteraren

och varje annan advokat som deltagit i handläggningen av ett disciplinärende
eller annat tillsynsärende hos samfundet får inte obehörigen för någon annan
yppa vad han eller hon på grund av en samfundsledamots skyldighet att lämna
uppgifter och tillhandahålla handlingar fått veta om honom eller henne och
hans eller hennes verksamhet.

Det som nu har fastställts ska gälla från och med den 1 november 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Anna Avenberg
(Justitiedepartementet)

2 Senaste lydelse 1997:274.

3 Senaste lydelse 1997:274.