SFS 2013:742 Förordning om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket

130742.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1110) med
instruktion för Bolagsverket;

utfärdad den 26 september 2013.

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2007:1110) med instruktion

för Bolagsverket ska ha följande lydelse.

4 §

1

Bolagsverket prövar frågor om

1. tillstånd och dispens enligt särskilda bestämmelser i lag eller annan före-

skrift samt utfärdar bevis och utdrag ur verkets register,

2. ersättning till likvidatorer,
3. huruvida medel eller tillgångar ska tillfalla Allmänna arvsfonden enligt

11 kap. 13 § tredje stycket lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar res-
pektive 25 kap. 42 § och 44 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551),

4. utseende av en god man vid inlösen av minoritetsaktier enligt 22 kap. 8 §

första stycket aktiebolagslagen (2005:551),

5. utseende av ersättare för en styrelseledamot enligt 8 kap. 16 § aktiebo-

lagslagen (2005:551),

6. likvidation av sparbanker, medlemsbanker och bankaktiebolag enligt

6 kap. 2 § sparbankslagen (1987:619), 9 kap. 4 § lagen (1995:1570) om med-
lemsbanker respektive 10 kap. 31 § lagen (2004:297) om bank- och finansie-
ringsrörelse,

7. dödande av förkommen inteckningshandling enligt 4 § andra stycket

lagen (2011:900) om dödande av förkommen handling i de fall Bolagsverket
är inskrivningsmyndighet,

8. dödande av förkommet aktiebrev eller annan handling som avses i 4 §

tredje stycket lagen (2011:900) om dödande av förkommen handling,

9. kallelse till stämma enligt 7 kap. 7 § lagen (1987:667) om ekonomiska

föreningar, 1 a kap. 32 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker, 28 § lagen
(2004:575) om europabolag, 7 kap. 17 § aktiebolagslagen (2005:551) eller
36 § lagen (2006:595) om europakooperativ,

10. utseende av revisor enligt 8 kap. 2, 6 eller 9 § lagen (1987:667) om

ekonomiska föreningar eller 9 kap. 9, 9 a, 25 eller 26 § aktiebolagslagen
(2005:551), och

11. utseende av särskild granskare enligt 8 kap. 17 § lagen (1987:667) om

ekonomiska föreningar eller 10 kap. 22 § aktiebolagslagen (2005:551).

1 Senaste lydelse 2011:1579.

SFS 2013:742

Utkom från trycket
den 8 oktober 2013

background image

2

SFS 2013:742

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2013.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)