SFS 2013:743 Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

130743.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse;

utfärdad den 26 september 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 10 kap. 9 § lagen (2004:297) om

bank- och finansieringsrörelse ska ha följande lydelse.

10 kap.

9 §

2

Ett bankaktiebolag ska ha minst en revisor. Minst en revisor som bo-

lagsstämman utsett ska vara auktoriserad revisor.

Om bolagsstämman inte har utsett en auktoriserad revisor, är bestämmel-

serna om Bolagsverkets förordnande av revisor i 9 kap. 25 och 27 §§ aktiebo-
lagslagen (2005:551) tillämpliga.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2013.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2012/13:166, bet. 2012/13:CU22, rskr. 2013/14:1.

2 Senaste lydelse 2013:231.

SFS 2013:743

Utkom från trycket
den 8 oktober 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013