SFS 2013:745 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)

130745.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043);

utfärdad den 26 september 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 11 kap. 4 §, 12 kap. 37 § och 13 kap.

15 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) ska ha följande lydelse.

11 kap.

4 §

Den skyldighet att kalla till bolagsstämma som Bolagsverket har enligt

7 kap. 17 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551) ska för försäkringsaktie-
bolag i stället gälla för Finansinspektionen.

12 kap.

37 §

Den skyldighet att kalla till stämma som Bolagsverket har enligt 7 kap.

7 § andra stycket lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar ska för ömse-
sidiga försäkringsbolag i stället gälla för Finansinspektionen.

13 kap.

15 §

Den skyldighet att kalla till föreningsstämma som Bolagsverket har en-

ligt 7 kap. 7 § andra stycket lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar ska
för försäkringsföreningar i stället gälla för Finansinspektionen.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2013.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2012/13:166, bet. 2012/13:CU22, rskr. 2013/14:1.

SFS 2013:745

Utkom från trycket
den 8 oktober 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013