SFS 2013:746 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

130746.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialförsäkringsbalken;

utfärdad den 26 september 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i socialförsäkringsbalken ska in-

föras två nya paragrafer, 10 kap. 3 a och 7 a §§, samt närmast före 10 kap.
3 a § en ny rubrik av följande lydelse.

10 kap.

Risker i arbetsmiljön

3 a §

En gravid försäkrad som har inkomst av annat förvärvsarbete än an-

ställning och som bedriver näringsverksamhet har rätt till graviditetspenning,
om förvärvsarbetet innehåller någon risk för skadlig inverkan på hennes
hälsa, graviditeten eller fostret.

Bestämmelserna i 2 § andra stycket tillämpas även i fall som avses i denna

paragraf.

7 a §

Graviditetspenning enligt 3 a § lämnas för varje dag som kvinnan av-

står från att utföra förvärvsarbetet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2012/13:159, bet. 2012/13:SfU15, rskr. 2013/14:3.

SFS 2013:746

Utkom från trycket
den 8 oktober 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013