SFS 2013:747 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

130747.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialförsäkringsbalken;

utfärdad den 26 september 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om socialförsäkringsbalken

dels att 103 kap. 6 § ska upphöra att gälla,
dels att 26 kap. 22 a §, 27 kap. 17, 25 och 51 §§, 30 kap. 13 §, 37 kap. 11 §,

47 kap. 1 och 7 §§, 56 kap. 8 §, 58 kap. 9 §, 91 kap. 3 och 7 §§, 101 kap. 1
och 10 §§, 103 kap. 1 §, 108 kap. 1 och 22 §§, 110 kap. 6 § samt rubrikerna
närmast före 26 kap. 22 a § och 47 kap. 7 § ska ha följande lydelse,

dels att det i balken ska införas fem nya paragrafer, 4 kap. 5 a §, 26 kap.

22 b §, 56 kap. 4 a §, 101 kap. 10 a § och 108 kap. 14 a § samt närmast före
108 kap. 14 a § en ny rubrik av följande lydelse.

4 kap.

5 a §

En person som är lokalt anställd vid en svensk utlandsmyndighet är

inte försäkrad enligt denna balk när det gäller den anställningen. En sådan
person ska inte anses som offentligt anställd vid tillämpning av förordning
(EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen.

2

Försäkrade som fått sjukersättning, aktivitetsersättning eller livränta

26 kap.

22 a §

Vid utgången av en period då en försäkrad helt eller delvis har fått

sjukersättning, aktivitetsersättning eller livränta enligt 41, 43 eller 44 kap.,
ska den sjukpenninggrundande inkomsten motsvara den sjukpenninggrun-
dande inkomst som den försäkrade skulle ha varit berättigad till omedelbart
före en eller flera sådana perioder. Om ett år eller längre tid har förflutit från
den tidpunkt när sjukersättningen, aktivitetsersättningen eller livräntan enligt
41, 43 eller 44 kap. började lämnas ska den sjukpenninggrundande inkomsten
räknas om enligt 31 § för varje helt år som har förflutit.

Första stycket gäller längst till och med månaden före den när den försäk-

rade fyller 65 år, om inte annat anges i 22 b §.

22 b §

Om livränta har lämnats till följd av arbetsskada som inträffat tidi-

gast den månad då den försäkrade fyllde 65 år, gäller det som föreskrivs i
22 a § första stycket längst till och med månaden före den när den försäkrade
fyller 67 år.

1 Prop. 2012/13:169, bet. 2012/13:SfU16, rskr. 2013/14:4.

2 EUT L 166, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0883).

SFS 2013:747

Utkom från trycket
den 8 oktober 2013

background image

2

SFS 2013:747

27 kap.

17 §

Sjukpenning får inte lämnas för längre tid tillbaka än sju dagar före den

dag då anmälan om sjukdomsfallet gjordes till Försäkringskassan. Detta gäl-
ler dock inte om det har funnits hinder mot att göra en sådan anmälan eller det
finns särskilda skäl för att förmånen ändå bör lämnas.

25 § Den försäkrade ska styrka nedsättningen av arbetsförmågan på grund
av sjukdom senast från och med den sjunde dagen efter sjukperiodens första
dag genom att lämna in ett läkarintyg till Försäkringskassan.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar före-

skrifter dels om undantag från skyldigheten att lämna läkarintyg enligt första
stycket när ett sådant intyg inte behövs, dels om att skyldigheten enligt första
stycket ska gälla från och med en annan dag.

51 §

Vid beräkningen av hur lång tid den försäkrade har haft nedsatt arbets-

förmåga enligt 46–49 §§ ska dagar i sjukperioder läggas samman om färre än
90 dagar förflutit mellan sjukperioderna.

Vid beräkning av antalet dagar ska det bortses från dagar under vilka den

försäkrade har deltagit i det arbetsmarknadspolitiska programmet arbetslivs-
introduktion och fått aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning.

30 kap.

13 §

En rehabiliteringsplan ska ange

1. de rehabiliteringsåtgärder som ska komma i fråga,
2. vem som har ansvaret för rehabiliteringsåtgärderna,
3. en tidsplan för rehabiliteringen, och
4. de uppgifter i övrigt som behövs för att genomföra rehabiliteringen.

37 kap.

11 §

Preliminär sjukersättning beräknas efter en uppskattad reducerings-

inkomst och ska så nära som möjligt motsvara den slutliga sjukersättning som
kan antas komma att bestämmas enligt bestämmelserna i detta kapitel.

Preliminär sjukersättning betalas ut med ett månadsbelopp. När månadsbe-

lopp för preliminär sjukersättning beräknas ska det belopp för år räknat som
beräkningen utgår från avrundas till närmaste hela krontal som är jämnt del-
bart med tolv. Är det årliga beloppet av preliminär sjukersättning lägre än tolv
kronor, faller ersättningen bort för den månad som beräkningen avser. Av-
rundning ska i första hand göras på garantiersättning enligt 35 kap.

47 kap.

1 §

I detta kapitel finns inledande bestämmelser i 2 §.

Vidare finns bestämmelser om
– rätten till närståendepenning i 3–6 §§,
– förlust av ersättning i 7 §,
– förmånstiden i 8–10 §§,
– förmånsnivåer och förvärvsarbete i 11–13 §§,

background image

3

SFS 2013:747

– beräkning av närståendepenning i 14–16 §§, och
– samordning med andra förmåner i 17 §.

Förlust av ersättning

7 §

Rätten till närståendepenning går förlorad om en ansökan om denna för-

mån inte görs inom tre månader från den dag ersättningen avser. Detta gäller
dock inte om det har funnits hinder för att göra en ansökan inom denna tid
eller det finns särskilda skäl för att förmånen ändå bör lämnas.

56 kap.

4 a §

Allmän ålderspension får lämnas utan ansökan från och med den må-

nad den försäkrade fyller 65 år om den försäkrade fick hel sjukersättning
omedelbart före den månaden.

8 §

Pensionsmyndigheten ska utreda om den försäkrade vill ta ut allmän

ålderspension om han eller hon inte har ansökt om sådan pension månaden
före den då han eller hon fyller 65 år och för den månaden har fått sjukersätt-
ning. Detta gäller inte i de fall 4 a § tillämpas.

58 kap.

9 §

Om den försäkrade har debiterats slutlig skatt, ska underrättelse om

Skatteverkets beslut om pensionsgrundande inkomst enligt 59 kap. anges på
beskedet om slutlig skatt. I annat fall ska underrättelse ske genom särskilt be-
sked senast den 15 december fastställelseåret.

Den försäkrade ska skriftligen eller, om den försäkrade begär det, på något

annat sätt underrättas om Pensionsmyndighetens beslut om pensionsgrun-
dande belopp, pensionsrätt och pensionspoäng enligt 60 och 61 kap. senast
den 31 mars året efter fastställelseåret.

Det ska framgå av en underrättelse enligt första eller andra stycket hur man

begär omprövning av beslutet. En underrättelse behöver inte sändas till den
som inte är bosatt i Sverige och vars adress är okänd.

91 kap.

3 §

En ansökan om efterlevandeskydd under pensionstiden ska göras samti-

digt med att pensionsspararen första gången begär att få ut premiepension.

Om pensionsspararen beviljats premiepension utan ansökan enligt 56 kap.

4 a §, får ansökan om efterlevandeskydd göras inom två månader från Pen-
sionsmyndighetens beslut om pension.

Om pensionsspararen senare gifter sig eller inleder ett sådant samboförhål-

lande som avses i 4 §, får ansökan göras inom tre månader från det att äkten-
skapet ingicks eller samboförhållandet inleddes. Detta gäller dock inte om
pensionsspararen var gift eller sambo med samma person när spararen första
gången begärde att få ut premiepension.

7 §

Efterlevandeskyddet börjar i fall som avses i 3 § första och andra styck-

ena gälla vid ingången av den första månad för vilken premiepension ska läm-
nas till pensionsspararen.

background image

4

SFS 2013:747

I fall som avses i 3 § tredje stycket börjar efterlevandeskyddet gälla vid det

första månadsskiftet ett år efter det att ansökan kom in till Pensionsmyndighe-
ten.

101 kap.

1 §

3

I detta kapitel finns inledande bestämmelser i 2 §.

Vidare finns bestämmelser om
– förmåner som kan ge rätt till bostadstillägg i 3–5 §§,
– undantag från rätten till bostadstillägg i 6 §,
– bostadskostnader i 7 och 8 §§,
– samordning med bostadsbidrag i 9 §, och
– förmånstiden i 10–11 §§.

10 §

Bostadstillägg lämnas från och med den månad som anges i ansökan,

dock inte för längre tid tillbaka än tre månader före ansökningsmånaden, om
inte annat anges i 10 a §.

10 a §

Bostadstillägg lämnas från och med den månad för vilken sjukersätt-

ning eller aktivitetsersättning har beviljats, om en ansökan om bostadstillägg
inkommit senast under månaden efter den under vilken beslutet om sjuker-
sättning eller aktivitetsersättning fattades.

Första stycket gäller endast när sjukersättning eller aktivitetsersättning har

beviljats efter ansökan.

103 kap.

1 §

I detta kapitel finns bestämmelser om

– omprövning vid ändrade förhållanden i 2–4 §§, och
– utbetalning av bostadstillägg i 5 §.

108 kap.

1 §

I detta kapitel finns bestämmelser om

– återbetalning av ersättning i 2–10 §§,
– eftergift i 11–14 §§,
– verkställighet m.m. av beslut om återkrav i 14 a §,
– ränta i 15–18 §§,
– dröjsmålsränta i 19 och 20 §§,
– eftergift av ränta och dröjsmålsränta i 21 §, och
– avdrag på ersättning (kvittning) i 22, 24 och 25 §§.

Verkställighet m.m. av beslut om återkrav

14 a §

Efter det att ett beslut om återkrav har fattats av Pensionsmyndighe-

ten i ett ärende ska den fortsatta handläggningen på grund av beslutet handhas
av Försäkringskassan, även om återkravet avser en förmån som ska adminis-
treras av Pensionsmyndigheten.

3 Senaste lydelse 2010:1307.

background image

5

SFS 2013:747

22 §

Försäkringskassan får, i den utsträckning det är skäligt, göra avdrag på

ersättning enligt denna balk om den ersättningsberättigade enligt beslut av
Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten är återbetalningsskyldig för en
ersättning som lämnats på grund av denna balk eller någon annan författning.
Avdrag får även göras för upplupen ränta och avgifter. Avdrag får dock en-
dast göras på ersättning som administreras av samma myndighet som fattat
beslutet om återkrav.

Bestämmelserna i första stycket tillämpas inte i fråga om ersättning till

vårdgivare enligt lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd.

110 kap.

6 §

4

Ansökan behöver, trots det som föreskrivs i 4 §, inte göras om följande

förmåner:

1. Barnbidrag, i annat fall än som avses i 15 kap. 6 §. Det finns dock sär-

skilda bestämmelser om anmälan som gäller flerbarnstillägg i 16 kap. 12 §.

2. Sjukpenning i fall som avses i 27 kap. 24 a § 3 eller där den försäkrade

annars på grund av sjukdomen är förhindrad eller har synnerliga svårigheter
att göra en ansökan.

3. Assistansersättning när kommunen har anmält till Försäkringskassan att

det kan antas att den enskilde har rätt till sådan ersättning.

Om vårdbidrag eller handikappersättning har beviljats för begränsad tid får

den tid för vilken förmånen ska lämnas förlängas utan att ansökan om detta
har gjorts.

Ytterligare bestämmelser om att förmåner lämnas utan ansökan finns be-

träffande

1. sjukersättning och aktivitetsersättning i 36 kap. 25–27 §§,
2. allmän ålderspension i 56 kap. 4 a och 6 §§,
3. efterlevandepension och efterlevandestöd i 77 kap. 13 §,
4. efterlevandelivränta i 88 kap. 10 § första stycket, och
5. premiepension till efterlevande i 92 kap. 2 § första stycket.

1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2013 i fråga om 4 kap. 5 a § och

37 kap. 11 §, den 1 januari 2015 i fråga om 108 kap. 1, 14 a och 22 §§ samt i
övrigt den 1 januari 2014.

2. Den nya bestämmelsen i 4 kap. 5 a § tillämpas första gången i fall som

avses i punkten 3 från och med den 1 januari 2014.

3. Vid ikraftträdandet av 4 kap. 5 a § kan den som med stöd av förordning

(EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen omfattas
av socialförsäkringsbalken vid utgången av oktober 2013, om han eller hon
önskar det, kvarstå i svensk försäkring längst till och med den 30 april 2020.
En anmälan om att fortsatt få omfattas av svensk försäkring ska ha inkommit
till Försäkringskassan senast den 31 december 2013.

4. De nya bestämmelserna i 26 kap. 22 a § första stycket och 26 kap. 22 b §

tillämpas första gången för försäkrade som vid utgången av december månad
2013 har fått livränta enligt 41, 43 eller 44 kap.

5. Vid tillämpning av bestämmelserna i 27 kap. 17 § första meningen i sin

nya lydelse får även beaktas dagar som infallit före ikraftträdandet.

4 Senaste lydelse 2012:599.

background image

6

SFS 2013:747

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

6. Bestämmelserna i 27 kap. 25 § första stycket i sin nya lydelse tillämpas

även i de fall sjukperiodens första dag har infallit före ikraftträdandet.

7. Bestämmelserna i 27 kap. 51 § i sin nya lydelse tillämpas första gången

när en sjukperiod har påbörjats efter ikraftträdandet. Vid bedömningen av om
dagar i denna sjukperiod ska läggas samman med dagar i en tidigare sjuk-
period, ska även beaktas sjukperioder som har infallit före ikraftträdandet.

8. Bestämmelserna i 37 kap. 11 § i sin nya lydelse tillämpas på beslut om

utbetalning av preliminär sjukersättning som ska göras från och med den 1 ja-
nuari 2014.

9. De nya bestämmelserna i 47 kap. 7 § tillämpas även på vård som har på-

börjats, men inte anmälts, före ikraftträdandet.

10. De nya bestämmelserna i 101 kap. 10 a § tillämpas första gången på be-

slut varigenom sjukersättning eller aktivitetsersättning har beviljats för tid
efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)