SFS 2013:749 Förordning om ändring i förordningen (2010:2040) om försöksverksamhet med ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan

130749.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:2040) om
försöksverksamhet med ett fjärde tekniskt år i
gymnasieskolan;

utfärdad den 26 september 2013.

Regeringen föreskriver att 8 och 12 §§ förordningen (2010:2040) om för-

söksverksamhet med ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan ska ha följande
lydelse.

8 §

För behörighet till utbildningen krävs att den sökande har gymnasie-

examen från teknikprogrammet eller från motsvarande utbildning. I de god-
kända betygen ska följande kurser ingå: matematik 3 c, fysik 1 a, kemi 1,
engelska 6 och svenska 2 eller svenska som andraspråk 2, teknik 1 eller mot-
svarande kurser.

Utbildningen är öppen endast för sökande som, oberoende av ålder, påbör-

jar utbildningen omedelbart efter den termin programmet eller motsvarande
utbildning avslutades.

12 §

Utbildningen ska bygga på teknikprogrammet eller motsvarande

utbildningar. Utbildningen ska omfatta 900 gymnasiepoäng varav 100 gym-
nasiepoäng ska avse ett examensarbete. Vissa delar av utbildningen får vara
gemensamma och andra delar får vara anpassade för vissa branscher. Delar av
utbildningen ska vara arbetsplatsförlagda.

Statens skolverk får meddela föreskrifter om mål, vilka kurser som ska

ingå i utbildningen och ämnesplaner för utbildningen. Det nationella rådet ska
ges tillfälle att yttra sig över föreskrifterna.

1. Denna förordning träder i kraft den 5 november 2013. Bestämmelserna i

12 § i sin nya lydelse tillämpas första gången på utbildning som påbörjas efter
ikraftträdandet.

2. För elever som har påbörjat utbildning i gymnasieskolan före den 1 juli

2011, och fullföljt utbildningen enligt de bestämmelser som gällde när utbild-
ningen påbörjades, gäller 8 § i sin äldre lydelse.

3. För utbildning som har påbörjats före ikraftträdandet gäller 12 § i sin

äldre lydelse.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2013:749

Utkom från trycket
den 8 oktober 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013