SFS 2013:750 Förordning om ändring i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning

130750.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:1108) om
vuxenutbildning;

utfärdad den 26 september 2013.

Regeringen föreskriver att 3 kap. 8 § förordningen (2011:1108) om vuxen-

utbildning ska ha följande lydelse.

3 kap.

8 §

Om samtliga behöriga sökande till särskild utbildning för vuxna på

gymnasial nivå inte kan antas till sådan utbildning, ska ett urval göras. Vid
detta urval ska företräde, i den ordning som anges nedan, ges till en sökande
som har kort tidigare utbildning och som

1. inte tidigare har deltagit i motsvarande utbildning,
2. önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upprättad

individuell studieplan,

3. önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat inom gymnasiesär-

skolan, eller

4. behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet eller planerat

yrkesval.

Första stycket 3 gäller även om den sökande har avslutat studierna inom

gymnasiesärskolan, men utan att få gymnasiesärskolebevis.

1. Denna förordning träder i kraft den 5 november 2013.
2. Vid tillämpningen av 3 kap. 8 § i sin nya lydelse ska slutbetyg från gym-

nasiesärskolan jämställas med gymnasiesärskolebevis.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2013:750

Utkom från trycket
den 8 oktober 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013